Page 1 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 1

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
1. peatükk
Väike- ja keskmisega suurusega ettevõtted
Käesoleva IFRSi ettenähtud rakendusala
1.1 SME IFRS on mõeldud rakendamiseks väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) poolt. Käesolevas peatükis kirjeldatakse VKE tunnuseid.
Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete kirjeldus
1.2 Väike- ja keskmise suurusega ettevõtted on ettevõtted:
(a) millel ei ole avalikkuse ees aruandmise kohustust, ja
(b) mis avaldavad üldotstarbelisi finantsaruandeid ettevõttevälistele kasutajatele. Ettevõttevälised kasutajad on näiteks äritegevuse juhtimisse mittekaasatud omanikud, olemasolevad ja potentsiaalsed võlausaldajad ning krediidireitingu agentuurid.
1.3 Ettevõttel on avalikkuse ees aruandmise kohustus, kui:
(a) tema võla- või omakapitaliinstrumentidega kaubeldakse avalikul turul või ta on emiteerimas selliseid instrumente kauplemiseks avalikul turul (asukohariigi või välisriigi väärtpaberibörsil või börsivälisel turul, sealhulgas kohalikel ja piirkondlikel turgudel), või
(b) tema üks põhitegevus on laia ringi ettevõtteväliste isikute vara hoidmine usaldusisikuna. Sellised ettevõtted on tavaliselt pangad, krediidiühingud, kindlustusseltsid, väärtpaberimaaklerid/väärtpaberitega kauplejad, ühisfondid ja investeerimispangad.
1.4 Mõned ettevõtted võivad samuti hoida usaldusisikuna laia ringi ettevõtteväliste isikute vara, sest nad hoiavad ja haldavad finantsvahendeid, mida neile on usaldanud kliendid, tarbijad või ettevõtte juhtimisse mittekaasatud liikmed. Kui nad aga teevad seda oma muust põhitegevusest tulenevatel põhjustel (nt juhul, kui nad on reisi- või kinnisvaraagendid, koolid, heategevusorganisatsioonid, oma liikmetelt väikest sissemaksu nõudvad ühistulised ettevõtted ja müüjad, kes saavad ettemaksu enne kaupade üleandmist või teenuste osutamist, näiteks kommunaalettevõtted), siis ei ole neil avalikkuse ees aruandmise kohustust.
1.5 Kui avalikkuse ees aruandmise kohustusega ettevõte kasutab käesolevat IFRSi, siis ei nimetata tema finantsaruandeid SME IFRSiga vastavuses olevateks – ka juhul, kui tema jurisdiktsiooni õigusaktidega lubatakse või nõutakse käesoleva IFRSi kasutamist avalikkuse ees aruandmise kohustusega ettevõtete poolt.
1.6 Tütarettevõttel, mille emaettevõte kasutab täismahus IFRSe, või mis kuulub täismahus IFRSe kasutavasse kontserni, ei ole keelatud kasutada käesolevat IFRSi oma finantsaruannetes juhul, kui sellel tütarettevõttel ei ole avalikkuse ees aruandmise kohustust. Kui tema finantsaruanded nimetatakse SME IFRSiga vastavuses olevateks, peavad need järgima kõiki käesoleva IFRSi nõudeid.
     1   2   3   4   5