Page 8 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 8

(b) on tõenäoline, et ettevõttelt nõutakse sellest vabanemiseks (arvelduseks) majanduslikku kasu sisaldavate ressursside üleandmist, ja
(c) arveldussummat saab usaldusväärselt mõõta.
2.40 Tingimuslik kohustis on kas võimalik, kuid ebakindel kohustus, või olemasolev kohustus, mida ei kajastata, sest see ei vasta kas ühele või mõlemale paragrahvi 2.39 punktides (b) ja (c) toodud tingimusele. Ettevõte ei kajasta tingimuslikku kohustist kohustisena, välja arvatud äriühendustes omandatud tingimuslikke kohustisi (vt 19. peatükk „Äriühendused ja firmaväärtus“).
Tulud
2.41 Tulude kajastamine tuleneb otseselt varade ja kohustiste kajastamisest ja mõõtmisest. Ettevõte kajastab tulu koondkasumiaruandes (või kasumiaruandes juhul, kui see esitatakse) siis, kui on suurenenud tulevane majanduslik kasu seoses vara suurenemise või kohustise vähenemisega ja seda saab usaldusväärselt mõõta.
Kulud
2.42 Kulude kajastamine tuleneb otseselt varade ja kohustiste kajastamisest ja mõõtmisest. Ettevõte kajastab kulusid koondkasumiaruandes (või kasumiaruandes juhul, kui see esitatakse) siis, kui on vähenenud tulevane majanduslik kasu seoses vara vähenemise või kohustise suurenemisega ja seda saab usaldusväärselt mõõta.
Koondkasum ja kasum või kahjum
2.43 Koondkasum on tulude ja kulude aritmeetiline vahe. See ei ole finantsaruannete eraldi komponent ja ei nõua eraldi kajastamismeetodit.
2.44 Kasum või kahjum on tulude ja kulude aritmeetiline vahe, välja arvatud need tulu- ja kuluobjektid, mida vastavalt käesolevale IFRSile kajastatakse muus koondkasumis. See ei ole finantsaruannete eraldi komponent ja ei nõua eraldi kajastamismeetodit.
2.45 Käesolev IFRS ei luba vara või kohustise mõistele mittevastavate objektide kajastamist finantsseisundi aruandes isegi juhul, kui need objektid tulenevad „tulude ja kulude vastavuse printsiibi“ rakendamisest.
Mõõtmine esmasel kajastamisel
2.46 Esmasel kajastamisel mõõdab ettevõte varasid ja kohustisi nende soetusmaksumuses, välja arvatud juhul, kui käesolevas IFRSis nõutakse esmast mõõtmist mõnel muul alusel, nagu näiteks õiglane väärtus.
Hilisem mõõtmine Finantsvarad ja -kohustised
2.47 Ettevõte mõõdab 11. peatükis „Lihtfinantsinstrumendid“ defineeritud lihtfinantsvarasid ja - kohustisi nende korrigeeritud soetusmaksumuses, millest on maha arvatud väärtuse langus, välja arvatud investeeringud mittekonverteeritavatesse ja tagasimüügioptsioonita eelisaktsiatesse ning tagasimüügioptsioonita lihtaktsiatesse, mis on avalikult kaubeldavad või mille õiglast väärtust
     6   7   8   9   10