Page 76 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 76

(a) vara eeldatav kasutamine. Kasutamist hinnatakse vara eeldatava võimsuse või toodangu füüsilise mahu järgi;
(b) eeldatav füüsiline kulumine, mis sõltub sellistest tegevusega seotud teguritest nagu see, mitmes vahetuses vara kasutatakse, milline on remondi- ja hooldustööde kava ning kuidas vara hoitakse ja hooldatakse seisaku ajal;
(c) tehniline või majanduslik iganemine, mis on tingitud tootmisprotsessi muutustest või parendamistest või varast saadava toote või teenuse turunõudluse muutumisest;
(d) juriidilised või muud sarnased piirangud vara kasutamisel, näiteks varaga seotud rendilepingute lõpptähtajad.
Amortisatsioonimeetod
17.22 Ettevõte valib amortisatsioonimeetodi, mis peegeldab seda, kuidas ettevõte varast saadavat tulevast majanduslikku kasu eeldatavasti tarbima hakkab. Võimalikeks amortisatsioonimeetoditeks on lineaarne meetod, kahaneva jäägi meetod ja vara kasutusel põhinev meetod, näiteks tootmisühiku meetod.
17.23 Kui esineb märke selle kohta, et alates viimasest aasta lõpu aruandekuupäevast on toimunud oluline muutus viisis, kuidas ettevõte eeldatavasti tarbib varast saadavat tulevast majanduslikku kasu, vaatab ettevõte üle oma amortisatsioonimeetodi ja juhul, kui olemasolevad eeldused erinevad, muudab oma amortisatsioonimeetodit, võtmaks arvesse uusi eeldusi. Ettevõte kajastab muutust raamatupidamisliku hinnangu muutusena kooskõlas paragrahvidega 10.15–10.18.
Väärtuse langus
Väärtuse languse kajastamine ja mõõtmine
17.24 Igal aruandekuupäeval rakendab ettevõte 27. peatükki „Varade väärtuse langus“, et teha kindlaks, kas materiaalse põhivara objekti või objektide rühma väärtus on langenud ja kui see on langenud, kuidas kajastada ja mõõta kahjumit vara väärtuse langusest. Nimetatud peatükis selgitatakse, millal ja kuidas vaatab ettevõte üle oma varade bilansilised maksumused, kuidas ta määrab kindlaks vara kaetava väärtuse ja millal ta kajastab või tühistab kahjumi vara väärtuse langusest.
Väärtuse languse hüvitamine
17.25 Kolmandatelt isikutelt saadud hüvitise materiaalse põhivara objektide eest, mille väärtus on langenud, mis on kadunud või millest on loobutud, kajastab ettevõte kasumiaruandes siis, kui tekib hüvitise nõue.
Müügiks hoitav materiaalne põhivara
17.26 Paragrahvi 27.9 punktis (f) sätestatakse, et plaan müüa vara enne eelnevalt kavandatud kuupäeva on märgiks vara väärtuse languse kohta, millest tulenevalt tuleb arvutada vara kaetav väärtus, eesmärgiga teha kindlaks, kas vara väärtus on langenud.
Kajastamise lõpetamine
17.27 Ettevõte lõpetab materiaalse põhivara objekti kajastamise:
   


   74   75   76   77   78