Page 122 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 122

28. peatükk
Töötajate hüvitised
Käesoleva peatüki rakendusala
28.1 Töötajate hüvitised on igas vormis tasu, mida ettevõte annab töötajatele, sealhulgas direktoritele ja juhtkonnale, vastutasuks nende tööalase teenistuse eest. Käesolevat peatükki rakendatakse kõikide töötajate hüvitiste, välja arvatud aktsiapõhiste maksetehingute suhtes, mida käsitletakse 26. peatükis „Aktsiapõhine makse”. Käesolevas peatükis käsitletud töötajate hüvitised jagunevad neljaks liigiks:
(a) lühiajalised töötajate hüvitised, mis on töötajate hüvitised (välja arvatud töösuhte lõpetamise hüvitised), mis kuuluvad täielikult väljamaksmisele kaheteistkümne kuu jooksul pärast selle perioodi lõppu, mil töötajad osutasid vastavat tööalast teenust;
(b) töösuhtejärgsed hüvitised on töötajate hüvitised (välja arvatud töösuhte lõpetamise hüvitised), mis makstakse välja pärast töösuhte lõppu;
(c) muud pikaajalised töötajate hüvitised (välja arvatud töösuhtejärgsed hüvitised ja töösuhte lõpetamise hüvitised), mis ei kuulu täielikult väljamaksmisele kaheteistkümne kuu jooksul pärast selle perioodi lõppu, mil töötajad osutasid vastavat tööalast teenust;
(d) töösuhte lõpetamise hüvitised on töötajate hüvitised, mida makstakse, kui:
(i) ettevõte otsustab lõpetada töösuhte töötajaga enne tavapärast pensionile jäämise kuupäeva, või
(ii) kui töötaja otsustab töölt lahkuda vabatahtlikult, saades vastutasuks nimetatud hüvitised.
28.2 Töötajate hüvitised hõlmavad ka aktsiapõhiseid maksetehinguid, mille kaudu töötajad saavad omakapitaliinstrumente (näiteks aktsiaid või aktsiaoptsioone) või raha või ettevõtte muid varasid summades, mis põhinevad ettevõtte aktsiate või muude omakapitaliinstrumentide hinnal. Aktsiapõhiste maksetehingute kajastamisel rakendab ettevõte 26. peatükki.
Kõikide töötajate hüvitiste üldine kajastamispõhimõte
28.3 Ettevõte kajastab kõikide töötajate hüvitiste, millele töötajatel tekkis õigus aruandeperioodil ettevõttele osutatud tööalase teenuse eest, maksumuse:
(a) kohustisena (millest on maha arvatud summad, mis on juba makstud kas otse töötajatele või töötajate hüvitiste fondi). Kui makstud summad ületavad enne aruandekuupäeva tööalasest teenusest tekkinud kohustust, kajastab ettevõte ületava osa varana ulatuses, mil ettemakse võimaldab vähendada tulevasi makseid või see kuulub tagasimaksmisele;
(b) kuluna, välja arvatud juhul, kui käesoleva IFRSi mõnes muus peatükis nõutakse selle kajastamist osana mingi vara (näiteks varude või materiaalse põhivara) soetusmaksumusest.
     120   121   122   123   124