Page 149 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 149

33. peatükk
Seotud osapooli käsitleva info avalikustamine
Käesoleva peatüki rakendusala
33.1 Käesolevas peatükis kohustatakse ettevõtet kajastama oma finantsaruannetes vajalikku infot pööramaks tähelepanu võimalusele, et tema finantsseisund ja kasum või kahjum võivad olla mõjutatud seotud osapoolte olemasolust ning selliste osapooltega tehtud tehingutest ning laekumata ja tasumata saldodest.
Seotud osapoole definitsioon
33.2 Seotud osapool on isik või ettevõte, kes on seotud finantsaruandeid koostava ettevõttega (aruandev ettevõte).
(a) Isik või selle isiku lähedased pereliikmed on seotud aruandva ettevõttega, kui see isik:
(i) on aruandva ettevõtte või selle emaettevõtte juhtkonna üks võtmeisik;
(ii) omab aruandva ettevõtte üle kontrolli; või
(iii) omab ühist kontrolli või olulist mõju aruandva ettevõtte üle või omab olulist hääleõigust selles.
(b) Ettevõte on seotud aruandva ettevõttega, kui kehtib üks järgmistest tingimustest:
(i) ettevõte ja aruandev ettevõte on sama kontserni liikmed (mis tähendab, et iga emaettevõte, tütarettevõte ja sõsarettevõte on üksteisega seotud);
(ii) üks ettevõte on teise ettevõtte (või selle kontserni liikme, kuhu teine ettevõte kuulub) sidusettevõte või ühisettevõtmine;
(iii) mõlemad ettevõtted on sama kolmanda ettevõtte ühisettevõtmised;
(iv) üks ettevõte on kolmanda ettevõtte ühisettevõtmine ja teine ettevõte on kolmanda ettevõtte sidusettevõte;
(v) ettevõte on töösuhtejärgsete hüvitiste plaan aruandva ettevõtte või sellega seotud ettevõtte töötajate kasuks. Kui aruandev ettevõte on ise selline plaan, on plaani sissemakseid tegevad tööandjad samuti seotud selle plaaniga;
(vi) ettevõtte üle omab kontrolli või ühist kontrolli punktis (a) määratletud isik;
(vii) punktis (a)(i) määratletud isik omab olulist hääleõigust ettevõttes;
(viii) punktis (a)(ii) määratletud isik omab olulist mõju ettevõtte üle või omab olulist hääleõigust selles;
(ix) isik või selle isiku lähedane pereliige omab nii olulist mõju ettevõtte üle või olulist hääleõigust selles kui ka ühist kontrolli aruandva ettevõtte üle;
(x) ettevõtte või selle emaettevõtte juhtkonna võtmeisik või tema lähedane pereliige omab kontrolli või ühist kontrolli aruandva ettevõtte üle või omab olulist hääleõigust selles.
  

   147   148   149   150   151