Page 108 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 108

24. peatükk
Valitsusepoolne sihtfinantseerimine
Käesoleva peatüki rakendusala
24.1 Käesolevas peatükis sätestatakse valitsusepoolse sihtfinantseerimise kajastamine. Valitsusepoolne sihtfinantseerimine on valitsusepoolne abi, mida osutatakse ettevõttele teatud ressursside üleandmise kaudu ning mille saamiseks peab ettevõtte äritegevus kas eelnevalt või tulevikus vastama teatud kriteeriumitele.
24.2 Valitsusepoolse sihtfinantseerimise hulka ei kuulu need abi vormid, mille väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt mõõta, ja tehingud valitsussektoriga, mida ei ole võimalk eristada ettevõtte tavapärastest äritehingutest.
24.3 Käesolevas peatükis ei käsitleta valitsusepoolset abi, mida ettevõte saab hüvedena, mis võetakse arvesse maksustatava kasumi või maksukahjumi kindlaksmääramisel, või mis määratakse kindlaks või mida piiratakse tulumaksukohustise alusel. Sellised hüved on näiteks tulumaksupuhkus, investeeringu maksusoodustused, kiirendatud kulumi rakendamine ja vähendatud tulumaksumäärad. 29. peatükis „Tulumaks“ käsitletakse tulul põhinevate maksude kajastamist.
Kajastamine ja mõõtmine
24.4 Ettevõte kajastab valitsusepoolset sihtfinantseerimist alljärgnevalt:
(a) Valitsusepoolne sihtfinantseerimine, millega ei kehtestata abisaajale teatud tingimusi tulevikus toimuva tegevuse suhtes, kajastatakse tuluna siis, kui valitsusepoolne sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks.
(b) Valitsusepoolne sihtfinantseerimine, millega kehtestatakse abisaajale teatud tingimused tulevikus toimuva tegevuse suhtes, kajastatakse tuluna alles siis, kui tegevusega seotud tingimused on täidetud.
(c) Valitsusepoolne sihtfinantseerimine, mis on laekunud enne seda, kui tuluna kajastamise kriteeriumid on täidetud, kajastatakse kohustisena.
24.5 Ettevõte mõõdab valitsusepoolset sihtfinantseerimist saadud või saadaoleva vara õiglases väärtuses.
Avalikustatav info
24.6 Ettevõte avalikustab järgmise info valitsusepoolse sihtfinantseerimise kohta:
(a) finantsaruannetes kajastatud valitsusepoolse sihtfinantseerimise olemus ja summad;
(b) tuluna veel kajastamata valitsusepoolse sihtfinantseerimisega seotud täitmata tingimused ja muud mõjutavad tegurid;
(c) valitsusepoolse sihtfinantseerimise muud vormid, millest ettevõte on otseselt kasu saanud.
24.7 Paragrahvi 24.6 punktis (c) nõutava info avalikustamise tähenduses on valitsusepoolne abi valitsuse tegevus, mille eesmärk on anda majanduslikku kasu teatud kriteeriumitele vastavale
   
   106   107   108   109   110