Page 68 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 68

(c) oma osa kohustistest, mis seoses ühisettevõtmisega on võetud ühiselt teiste ühisettevõtjatega;
(d) tulu ühisettevõtmise toodangu või muu väljundi müügist või ühisettevõtja poolt sellest oma osa kasutamisest ning oma osa ühisettevõtmise kuludest; ja
(e) kõik kulud, mis tal on tekkinud seoses osalemisega ühisettevõtmises.
Ühiselt kontrollitavad ettevõtted
15.8 Ühiselt kontrollitav ettevõte on ühisettevõtmine, millega kaasneb juriidilise isiku, seltsingu või muu ettevõtte asutamine, milles igal ühisettevõtjal on osalus. Selline ettevõte toimib nagu teisedki ettevõtted, välja arvatud asjaolu, et ühisettevõtjate vahel sõlmitud lepingulise kokkuleppega kehtestatakse ettevõtte majandustegevuse üle ühine kontroll.
Mõõtmine – arvestusmeetodi valik
15.9 Ühisettevõtja kajastab kõiki oma osalusi ühiselt kontrollitavates ettevõtetes, kasutades ühte järgmistest meetoditest:
(a) soetusmaksumuse meetod (paragrahv 15.10);
(b) kapitaliosaluse meetod (paragrahv 15.13);
(c) õiglase väärtuse meetod (paragrahv 15.14).
Soetusmaksumuse meetod
15.10 Ühisettevõtja mõõdab oma investeeringuid ühiselt kontrollitavatesse ettevõtetesse, välja arvatud neid, mille puhul eksisteerivad avalikult noteeritud hinnad (vt paragrahv 15.12), soetusmaksumuses, millest arvatakse maha akumuleeritud kahjumid vara väärtuse langusest, mida kajastatakse kooskõlas 27. peatükiga „Varade väärtuse langus“.
15.11 Investor kajastab investeeringuobjektilt saadud väljamaksed tuluna, olenemata sellest, kas väljamaksed saadakse enne või pärast ühiselt kontrollitava ettevõtte omandamise kuupäeva tekkinud akumuleeritud kasumitest.
15.12 Ühisettevõtja mõõdab oma investeeringuid ühiselt kontrollitavatesse ettevõtetesse, mille kohta eksisteerivad avalikult noteeritud hinnad, kasutades õiglase väärtuse meetodit (vt paragrahv 15.14).
Kapitaliosaluse meetod
15.13 Ühisettevõtja mõõdab oma investeeringuid ühiselt kontrollitavatesse ettevõtetesse kapitaliosaluse meetodil, kasutades paragrahvis 14.8 toodud protseduure (asendades selles paragrahvis viidatud „olulise mõju“ „ühise kontrolliga“).
Õiglase väärtuse meetod
15.14 Ühiselt kontrollitavasse ettevõttesse tehtud investeeringu esmasel arvele võtmisel mõõdab ühisettevõtja seda tehinguhinnas. Tehinguhind ei sisalda tehingukulusid.
15.15 Igal aruandekuupäeval mõõdab ühisettevõtja oma ühiselt kontrollitavatesse ettevõttesse tehtud investeeringuid õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande, kasutades paragrahvides 11.27–11.32 toodud õiglase väärtuse kindlaksmääramise juhiseid. Õiglase väärtuse meetodit
    66   67   68   69   70