Page 20 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 20

Kulude analüüs
5.11 Ettevõte esitab kulude analüüsi, kasutades liigitust, mis põhineb kas kulude olemusel või nende otstarbel, olenevalt kumb neist annab usaldusväärset ja asjakohasemat infot.
Analüüs kulude olemuse järgi
(a) Selle liigitusmeetodi puhul rühmitatakse koondkasumiaruandes kulud vastavalt nende olemusele (näiteks kulum, materjalide ost, transpordikulud, töötajate hüvitised ja reklaamikulud), jagamata neid ümber vastavalt ettevõtte erinevatele funktsioonidele.
Analüüs kulude otstarbe järgi
(b) Selle liigitusmeetodi kohaselt rühmitatakse kulud nende otstarbe järgi müüdud toodete maksumuse või näiteks turustus- või halduskulude koosseisu. Selle meetodi kasutamisel avalikustab ettevõte vähemalt oma müüdud toodete maksumuse teistest kuludest eraldi.
6. peatükk
Omakapitali muutuste aruanne ning kasumi- ja jaotamata kasumi aruanne
Käesoleva peatüki rakendusala
6.1 Käesolevas peatükis sätestatakse nõuded aruandeperioodi jooksul esinenud ettevõtte omakapitali muutuste esitamiseks kas omakapitali muutuste aruandes või teatud tingimustele vastavuse korral ja juhul, kui ettevõte seda otsustab, kasumi- ja jaotamata kasumi aruandes.
Omakapitali muutuste aruanne Eesmärk
6.2 Omakapitali muutuste aruandes esitatakse ettevõtte aruandeperioodi kasum või kahjum, perioodi muus koondkasumis kajastatud tulu- ja kuluobjektid, perioodi jooksul tehtud arvestusmeetodite muutuste ja kajastatud vigade korrigeerimiste mõjud, omanike poolt perioodi jooksul tehtud investeeringute summad ning omanikele makstud dividendid ja muud väljamaksed.
Omakapitali muutuste aruandes esitatav info
6.3 Ettevõte esitab omakapitali muutuste aruandes järgmised andmed:
(a) aruandeperioodi koondkasumi, näidates eraldi emaettevõtte omanikele ja mittekontrollivatele osalustele kuuluvad koondsummad;
(b) iga omakapitali komponendi kohta 10. peatüki „A rvestusmeetodid, raamatupidamislikud hinnangud ja vead“ kohaselt kajastatud tagasiulatuva rakendamise või tagasiulatuva korrigeerimise mõjud;
(c) iga omakapitali komponendi bilansilise maksumuse võrdlus perioodi alguses ja lõpus, näidates eraldi iga muutuse, mis tuleneb:
(i) kasumist või kahjumist;
   
   18   19   20   21   22