Page 115 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 115

27. peatükk
Varade väärtuse langus
Eesmärk ja rakendusala
27.1 Kahjum vara väärtuse langusest tekib siis, kui vara bilansiline maksumus ületab selle kaetava väärtuse. Käesolevat peatükki rakendatakse kõikide varade väärtuse languse kajastamisel, välja arvatud järgmiste varade puhul, mille kohta sätestatakse nõuded käesoleva IFRSi teistes peatükkides:
(a) edasilükkunud tulumaksu varad (vt 29. peatükk „Tulumaks”);
(b) töötajate hüvitistest tulenevad varad (vt 28. peatükk „Töötajate hüvitised”);
(c) finantsvarad, mis kuuluvad 11. peatüki „Lihtfinantsinstrumendid” või 12. peatüki „Muud finantsinstrumentide teemad” rakendusalasse;
(d) õiglases väärtuses mõõdetavad kinnisvarainvesteeringud (vt 16. peatükk „Kinnisvarainvesteeringud”);
(e) põllumajandustegevusega seotud bioloogilised varad, mida mõõdetakse õiglases väärtuses, millest on maha arvatud hinnangulised müügikulutused (vt 34. peatükk „Eripärased tegevused”).
Varude väärtuse langus
Müügihind, millest on maha arvatud müügivalmidusse viimise ja müügikulutused
27.2 Ettevõte hindab igal aruandekuupäeval, kas varude väärtus on langenud. Ettevõte teeb selle hinnangu, võrreldes iga varuobjekti (või sarnaste objektide rühma, vt paragrahv 27.3) bilansilist maksumust selle müügihinnaga, millest on maha arvatud müügivalmidusse viimise ja müügikulutused. Kui varuobjekti (või sarnaste objektide rühma) väärtus on langenud, vähendab ettevõte varude (või rühma) bilansilist maksumust selle müügihinnani, millest on maha arvatud müügivalmidusse viimise ja müügikulutused. See vähendamine on väärtuse langusest tulenev kahjum ja seda kajastatakse kohe kasumiaruandes.
27.3 Kui iga varuobjekti müügihinna, millest on maha arvatud müügivalmidusse viimise ja müügikulutused, kindlaksmääramine on teostamatu, võib ettevõte grupeerida sama tooterühma varuobjektid, millel on sarnane eesmärk või lõppkasutus ning mida toodetakse ja turustatakse väärtuse languse hindamise seisukohalt samas geograafilises piirkonnas.
Väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamine
27.4 Ettevõte hindab müügihinda, millest on maha arvatud valmistamis- ja müügikulutused, igal järgneval aruandekuupäeval uuesti. Kui olukorrad, mis põhjustasid varude väärtuse langust, enam ei eksisteeri või kui eksisteerib kindlaid tõendeid müügihinna, millest on maha arvatud müügivalmidusse viimise ja müügikulutused, tõusu kohta seoses muutunud majandusolukorraga, tühistab ettevõte väärtuse languse summa (s.t tühistamine piirdub esialgse vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega), nii et uueks bilansiliseks maksumuseks saab kas
     113   114   115   116   117