Page 48 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 48

saab vara bilansilisest maksumusest kuupäeval, mil vara oli veel usaldusväärselt mõõdetav, selle uus soetusmaksumus. Ettevõte mõõdab vara selles soetusmaksumuses, millest on maha arvatud väärtuse langus, kuni ajani, mil õiglast väärtust on taas võimalik usaldusväärselt mõõta.
Finantsvara kajastamise lõpetamine
11.33 Ettevõte lõpetab finantsvara kajastamise ainult siis, kui:
(a) lepingulised õigused finantsvarast tulenevatele rahavoogudele lõpevad või need täidetakse, või
(b) ettevõte annab teisele osapoolele üle enamiku finantsvara omandiga seotud riskidest ja hüvedest, või
(c) ettevõte, vaatamata sellele, et tal on säilinud mõned finantsvara omandiga seotud olulistest riskidest ja hüvedest, on üle andnud teisele osapoolele kontrolli vara üle ja teisel osapoolel on praktiliselt võimalik müüa see vara täies ulatuses mitteseotud kolmandale osapoolele ning ta suudab seda teha ühepoolselt ja ilma vajaduseta kehtestada üleandmisele lisapiirangud. Sellisel juhul ettevõte:
(i) lõpetab vara kajastamise, ja
(ii) kajastab eraldi need õigused ja kohustused, mis säilisid või loodi üleandmise käigus.
Üleantud vara bilansiline maksumus jaotatakse säilinud ja üleantud õiguste või kohustuste vahel nende suhteliste õiglaste väärtuste põhjal üleandmise kuupäeval. Uued loodud õigused ja kohustused mõõdetakse nende õiglases väärtuses sellel kuupäeval. Üleandmise perioodi kasumiaruandes kajastatakse vahe saadud tasu ja nende summade vahel, mis vastavalt käesolevale paragrahvile võetakse arvele või mille kajastamine lõpetatakse.
11.34 Kui üleandmise tulemusena kajastamist ei lõpetata, sest ettevõttel on säilinud üleantud vara omandiga seotud olulised riskid ja hüved, jätkab ettevõte üleantud vara kajastamist täies ulatuses ja võtab saadud tasu arvele finantskohustisena. Vara ja kohustist ei tasaarveldata. Järgmistel perioodidel kajastab ettevõte üleantud varast saadud tulusid ja finantskohustiselt tekkinud kulusid.
11.35 Kui üleandja annab üleantava objekti saajale mitterahalise tagatise (nagu näiteks võla- või omakapitaliinstrumendid), siis tagatise kajastamine üleandja ja saaja poolt sõltub sellest, kas saajal on õigus tagatist müüa või edasi pantida ja kas üleandja on jätnud oma kohustused täitmata. Üleandja ja saaja kajastavad tagatist alljärgnevalt.
(a) Kui saajal on vastavalt lepingule või tavale õigus tagatist müüa või edasi pantida, siis liigitab üleandja selle vara (nt väljalaenatud vara, panditud omakapitaliinstrumendid või tagasiostu nõue) oma finantsseisundi aruandes ümber, eraldi teistest varadest.
(b) Kui saaja müüb talle panditud tagatise, siis kajastab ta müügist laekunud tulu ja kohustise, mõõdetuna tagatise tagastamise kohustuse õiglases väärtuses.
(c) Kui üleandja ei täida oma lepingulisi kohustusi ja tal ei ole enam õigust tagatise lunastamiseks, siis lõpetab ta tagatise kajastamise ja saaja võtab tagatise arvele selle õiglases väärtuses või juhul, kui ta on tagatise juba müünud, lõpetab tagatise tagastamise kohustuse kajastamise.
(d) Välja arvatud punktis (c) toodud juhul, jätkab üleandja tagatise kajastamist oma varana ja saaja ei võta tagatist varana arvele.
    46   47   48   49   50