Page 143 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 143

31.peatükk
Hüperinflatsioon
Käesoleva peatüki rakendusala
31.1 Käesolevat peatükki rakendatakse ettevõtte puhul, mille arvestusvaluuta on hüperinflatiivse majanduskeskkonna valuuta. Sellisel ettevõttel tuleb koostada finantsaruanded, mida on korrigeeritud hüperinflatsiooni mõjude suhtes.
Hüperinflatiivne majanduskeskkond
31.2 Käesolevas peatükis ei kehtestata absoluutmäära, mille korral peetakse majanduskeskkonda hüperinflatiivseks. Selle üle otsustamisel arvestab ettevõte kogu olemasolevat infot, sealhulgas (kuid mitte ainult) järgmisi hüperinflatsiooni võimalikke tunnuseid:
(a) Enamik inimesi eelistab hoida oma vara mittemonetaarsetes varades või suhteliselt stabiilses välisvaluutas. Kohalikus valuutas hoitavad summad investeeritakse kohe ostujõu säilitamiseks.
(b) Enamik inimesi ei pea arvestust monetaarsete summade üle mitte kohalikus valuutas, vaid mõnes suhteliselt stabiilses välisvaluutas. Hinnad võidakse esitada selles valuutas.
(c) Krediidimüük ja -ost toimub hindades, mis hüvitavad krediidiperioodi jooksul tekkida võiva eeldatavata ostujõu languse, isegi lühikese perioodi korral.
(d) Intressimäärad, töötasud ja hinnad on seotud hinnaindeksiga.
(e) Viimase kolme aasta kumulatiivne inflatsioonimäär on 100 protsendi lähedal või ületab seda.
Finantsaruannetes kasutatav mõõtmisühik
31.3 Ettevõtte, mille arvestusvaluuta on hüperinflatiivse majanduskeskkonna valuuta, kõik finantsaruannetes kajastatud summad esitatakse aruandeperioodi lõpus kehtinud mõõtmisühikus. Paragrahvis 3.14 nõutud eelmise perioodi võrdlusandmed ja info mis tahes eelmiste perioodide kohta esitatakse samuti aruandeperioodi lõpus kehtinud mõõtmisühikus.
31.4 Finantsaruannete korrigeerimisel kooskõlas käesoleva peatükiga on nõutav üldise hinnaindeksi kasutamine, mis peegeldab ostujõus toimuvaid muutusi. Enamikus majanduskeskkondades eksisteerib üldtunnustatud hinnahindeks, mida tavaliselt koostab valitsus ja mida ettevõtted järgivad.
Ajaloolises soetusmaksumuses koostatud finantsaruannete korrigeerimise protseduurid
Finantsseisundi aruanne
31.5 Finantsseisundi aruandes esitatud summad, mida ei väljendata aruandeperioodi lõpus kehtinud mõõtmisühikus, korrigeeritakse üldise hinnaindeksi alusel.
    

   141   142   143   144   145