Page 77 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 77

(a) selle müümisel, või
(b) kui vara kasutamisest ega müügist ei eeldata tulevast majanduslikku kasu.
17.28 Ettevõte kajastab materiaalse põhivara objekti kajastamise lõpetamisest saadavat kasumit või kahjumit kasumiaruandes objekti kajastamise lõpetamisel (välja arvatud juhul, kui 20. peatükis „Rendiarvestus“ nõutakse teisiti seoses müügi-tagasirendi tehingutega). Ettevõte ei kajasta sellised kasumeid tuluna tavapärasest äritegevusest.
17.29 Objekti müügikuupäeva määramiseks rakendab ettevõte 23. peatükis „Tulu“ toodud kriteeriume kaupade müügist saadava tulu kajastamiseks. Müügi-tagasirendi tingimustel toimuva müügi suhtes rakendatakse 20. peatükki.
17.30 Materiaalse põhivara objekti kajastamise lõpetamisest saadavat kasumit või kahjumit mõõdab ettevõte erinevusena võõrandamisest saadaoleva või saadud netosumma (selle olemasolu korral) ja objekti bilansilise maksumuse vahel.
Avalikustatav info
17.31 Ettevõte avalikustab järgmise info materiaalse põhivara iga liigi kohta, mida eristatakse vastavalt paragrahvi 4.11 punkti (a) nõuetele:
(a) soetusmaksumuse mõõtmisel rakendatavad mõõtmisalused;
(b) kasutatud amortisatsioonimeetodid;
(c) kasulikud eluead või kasutatud kulumimäärad;
(d) soetusmaksumus ja akumuleeritud kulum (koos akumuleeritud kahjumitega vara väärtuse langusest) aruandeperioodi alguses ja lõpus;
(e) aruandeperioodi alguse ja lõpu bilansilise maksumuse muutuste analüüs, näidates eraldi:
(i) lisandumised;
(ii) müügid;
(iii) omandamised äriühenduste kaudu;
(iv) ümberklassifitseerimised kinnisvarainvesteeringutesse juhul, kui õiglast väärtust on taas võimalik usaldusväärselt mõõta (vt paragrahv 16.8);
(v) vara väärtuse langusest tulenevate kahjumite kajastamine või tühistamine kasumiaruandes kooskõlas 27. peatükiga;
(vi) kulum;
(vii) muud muutused.
Seda muutuste analüüsi ei pea esitama eelmiste perioodide kohta.
17.32 Ettevõte avalikustab samuti järgmise info:
(a) piiratud omandiõigusega või kohustiste katteks panditud materiaalse põhivara olemasolu ja bilansilised maksumused;
(b) materiaalse põhivara omandamiseks võetud lepinguliste siduvate kohustuste summa.
    75   76   77   78   79