Page 151 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 151

(b) ettevõtte või muu ettevõtte vahelised tehingud, kui mõlemad ettevõtted on sama ettevõtte või isiku ühise kontrolli all;
(c) tehingud, mille käigus aruandvat ettevõtet kontrollival ettevõttel või isikul esinevad otseselt kulud, mida muul juhul oleks kandnud aruandev ettevõte.
33.9 Kui ettevõttel on seotud osapoolte vahelisi tehinguid, avalikustab ta seotud osapoolte vahelise suhte olemuse, samuti info tehingute, laekumata ja tasumata saldode ning siduvate kohustuste kohta, mis on vajalik mõistmaks suhte võimalikku mõju finantsaruannetele. Need info avalikustamise nõuded täiendavad paragrahvis 33.7 toodud nõudeid juhtkonna võtmeisikute hüvitisi käsitleva info avalikustamise kohta. Avalikustatakse vähemalt järgmine info:
(a) tehingute summa;
(b) laekumata ja tasumata saldode summad ning:
(i) neile seatud tähtajad ja tingimused, kaasa arvatud see, kas need on tagatud, ning arvelduseks antava tasu olemus, ja
(ii) andmed antud või saadud garantiide kohta.
(c) laekumata saldode suhtes kajastatud ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlused;
(d) perioodil kajastatud kulud seoses lootusetute või ebatõenäoliselt laekuvate nõuetega seotud osapoolte vastu.
Sellised tehingud võivad hõlmata kaupade või teenuste ostmist, müümist või üleandmist; renditehinguid; garantiisid; ja ettevõtte poolseid arveldusi seotud osapoole nimel või vastupidi.
33.10 Ettevõte avalikustab paragrahvis 33.9 nõutud info eraldi iga järgmise kategooria kohta: (a) ettevõtte üle kontrolli, ühist kontrolli või olulist mõju omavad ettevõtted;
(b) ettevõtted, mille üle omatakse kontrolli, ühist kontrolli või olulist mõju;
(c) ettevõtte või emaettevõtte juhtkonna võtmeisikud (kokku);
(d) muud seotud osapooled.
33.11 Ettevõte on vabastatud paragrahvis 33.9 toodud avalikustamise nõuetest alljärgnevate seotud osapoolte suhtes:
(a) riik (riigi, regionaalne või kohalik omavalitsus), mis omab kontrolli, ühist kontrolli või olulist mõju aruandva ettevõtte üle, ja
(b) muu ettevõte, mis on seotud osapool, sest sama riik omab kontrolli, ühist kontrolli või olulist mõju nii aruandva ettevõtte kui ka tolle ettevõtte üle.
Samas peab ettevõte siiski avalikustama emaettevõtte ja tütarettevõtete vahelised suhted vastavalt paragrahvis 33.5 toodud nõuetele.
33.12 Järgnevad on näited tehingutest, mis avalikustatakse juhul, kui need toimuvad seotud osapoolega:
(a) (valmis või lõpetamata) toodangu ost või müük;
(b) kinnisvara ja muude varade ost või müük;
(c) teenuste osutamine või saamine;
(d) rendisuhted;
(e) uurimis- ja arendustegevuse üleandmised;
(f) litsentsilepingute kohased üleandmised;


   149   150   151   152   153