Page 134 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 134

suhtes, mille puhul ettevõte eeldab, et bilansilise maksumuse realiseerimine või arveldamine mõjutab maksustavat kasumit, ning muude objektide suhtes, millel on maksustamisbaas.
Maksustamisbaas
29.11 Ettevõte määrab vara, kohustise või muu objekti maksustamisbaasi kindlaks kooskõlas kehtestatud või sisuliselt kehtestatud seadustega. Kui ettevõte esitab konsolideeritud tulumaksudeklaratsiooni, määratakse maksustamisbaas kindlaks konsolideeritud tulumaksudeklaratsiooni reguleeriva tulumaksuseaduse alusel. Kui ettevõte esitab konsolideerimata maksudeklaratsioonid erinevate tegevusvaldkondade kohta, määratakse maksustamisbaas kindlaks, lähtudes igat tulumaksudeklaratsiooni reguleerivast tulumaksuseadustest.
29.12 Maksustamisbaas määrab ära summad, mis sisalduvad maksustatavas kasumis vara või kohustise bilansilise maksumuse realiseerimise või arveldamise korral. Täpsemalt:
(a) vara maksustamisbaas võrdub summaga, mis oleks maha arvatav maksustatavast kasumist juhul, kui vara bilansiline maksumus oleks realiseeritud müügi kaudu aruandeperioodi lõpus. Kui vara realiseerimine müügi kaudu ei suurenda maksustatavat kasumit, loetakse maksustamisbaas võrdseks bilansilise maksumusega;
(b) kohustise maksustamisbaas võrdub selle bilansilise maksumusega, miinus kõik summad, mis kuuluksid mahaarvamisele maksustatavast kasumist (või pluss kõik summad, mis lisanduksid maksustatavale kasumile), kui kohustist oleks arveldatud selle bilansilises maksumuses aruandeperioodi lõpus. Tulevaste perioodide tulu korral on sellest tuleneva kohustise maksustamisbaas selle bilansiline maksumus, miinus tulusumma, mis ei kuulu maksustamisele tulevastel perioodidel.
29.13 Mõnedel objektidel on maksustamisbaas, kuid neid ei kajastata varade ega kohustistena. Nii näiteks kajastatakse uurimisväljaminekuid kuluna nende tekkimise perioodil, kuid neid ei lubata maha arvata maksustatavast kasumist enne mingit tulevast perioodi. Seega on uurimisväljaminekute bilansiline maksumus null ja maksustamisbaas on summa, mis arvatakse maha tulevastel perioodidel. Ettevõtte poolt emiteeritud omakapitaliinstrument võib samuti tingida mahaarvamisi tulevasel perioodil. Finantsseisundi aruandes ei ole kajastatud varasid ega kohustisi, kuid maksustamisbaas on tulevaste mahaarvamiste summa.
Ajutised erinevused
29.14 Ajutised erinevused esinevad juhul:
(a) kui varade ja kohustiste esmasel arvele võtmisel nende bilansiline maksumus ja maksustamisbaas erinevad (või nende objektide puhul, millel on maksustamisbaas, kuid mida ei kajastata varade ja kohustistena, hetkel, mil tekib nende maksustamisbaas);
(b) kui bilansilise maksumuse ja maksustamisbaasi vaheline erinevus tekib pärast esmast arvele võtmist, sest tulu või kulu kajastatakse koondkasumis või omakapitalis ühel aruandeperioodil, kuid maksustatavas kasumis mingil muul perioodil;
(c) kui vara või kohustise maksustamisbaas muutub ja muutust ei kajastata vara või kohustise bilansilises maksumuses mitte ühelgi perioodil.
Edasilükkunud tulumaksu kohustised ja varad
29.15 Välja arvatud paragrahvis 29.16 sätestatud erandid, kajastab ettevõte:

   132   133   134   135   136