Page 83 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 83

(b) ühisettevõtmise moodustamine;
(c) varade rühma, mis ei moodusta äritegevust, omandamine.
Äriühenduste definitsioon
19.3 Äriühendus tähendab eraldiseisvate ettevõtete või äritegevuste ühendamist ühte aruandvasse ettevõttesse. Peaaegu kõigi äriühenduste tulemusena saavutab üks ettevõte (omandaja) kontrolli ühe või enama teise äritegevuse (omandatava) üle. Omandamise kuupäev on kuupäev, mil omandaja tegelikult saavutab kontrolli omandatava üle.
19.4 Äriühendustel võivad olla õiguslike, maksu- või muude põhjuste tõttu erinevad struktuurid. Äriühenduse käigus võib üks ettevõte omandada osaluse teise ettevõtte omakapitalis, osta teise ettevõtte kogu netovara, võtta üle teise ettevõtte kohustised või osta teise ettevõtte netovarast teatud osa, mis koos moodustavad ühe äritegevuse või mitu äritegevust.
19.5 Äriühendus võib toimuda omakapitaliinstrumentide emiteerimise teel, raha, raha ekvivalentide või muude varade üleandmise teel või nende mõlema kombinatsioonina. Tehing võib toimuda ühinevate ettevõtete omanike vahel või ühe ettevõtte enda ja teise ettevõtte omanike vahel. Äriühendus võib kaasa tuua uue ettevõtte loomise ühinevate ettevõtete või üleantud netovara kontrollimiseks või ühe või enama ettevõtte ümberstruktureerimise.
Kajastamine
19.6 Kõikide äriühenduste kajastamisel rakendatakse ostumeetodit.
19.7 Ostumeetodit rakendamisel on järgmised etapid:
(a) omandaja kindlaksmääramine;
(b) äriühenduse soetusmaksumuse mõõtmine ja
(c) omandamise kuupäeval äriühenduse soetusmaksumuse jaotamine omandatud varadele, võetud kohustistele ja võetud tingimuslike kohustiste suhtes kajastatavatele eraldistele.
Omandaja kindlaksmääramine
19.8 Kõikide äriühenduste puhul määratakse kindlaks omandaja. Omandaja on see ühinev ettevõte, mis saavutab kontrolli teiste ühinevate ettevõtete või äritegevuste üle.
19.9 Kontroll on võime mõjutada ettevõtte või äritegevuse finants- ja tegevuspoliitikat nii, et saada selle tegevusest kasu. Ühe ettevõtte kontrolli teise ettevõtte üle kirjeldatakse 9. peatükis „Konsolideeritud ja konsolideerimata finantsaruanded“.
19.10 Ehkki mõnikord võib omandaja kindlaksmääramine olla keeruline, esineb tavaliselt asjaolusid, mis viitavad sellele, et omandaja on olemas, näiteks:
(a) kui ühe ühineva ettevõtte õiglane väärtus on tunduvalt kõrgem teise ettevõtte omast, on tõenäoliselt omandajaks kõrgema õiglase väärtusega ettevõte;
(b) kui äriühendus on teostatud hääleõigusega lihtaktsiate vahetamise teel raha või muude varade vastu, on tõenäoliselt omandajaks ettevõte, mis annab üle raha või teisi varasid;
(c) kui äriühenduse tulemusena saab ühe ühineva ettevõtte juhtkond domineerida ühinenud ettevõtte juhtkonna valimisel, on tõenäoliselt omandajaks ettevõte, mille juhtkond saab selliselt domineerida.
     81   82   83   84   85