Page 130 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 130

Kontserni plaanid
28.38 Kui emaettevõte pakub hüvitisi ühe või enama kontserni kuuluva tütarettevõtte töötajatele ja emaettevõte esitab konsolideeritud finantsaruandeid, lähtudes kas SME IFRSist või täismahus IFRSidest, siis sellistel tütarettevõtetel on lubatud kajastada ja mõõta töötajate hüvitistega seotud kulusid, lähtudes kontsernis kajastatud kulu mõistlikust jaotusest kontserni ettevõtete vahel.
Avalikustatav info
Avalikustatav info lühiajaliste töötajate hüvitiste kohta
28.39 Käesolevas peatükis ei nõuta spetsiifilise info avalikustamist lühiajaliste töötajate hüvitiste kohta.
Avalikustatav info kindlaksmääratud sissemaksetega plaanide kohta
28.40 Ettevõte avalikustab summa, mis on kajastatud kasumiaruandes kindlaksmääratud sissemaksetega plaanide kuluna. Kui ettevõte käsitleb kindlaksmääratud hüvitistega mitut tööandjat hõlmavat plaani kindlaksmääratud sissemaksetega plaanina, sest puudub piisav info selleks, et rakendada kindlaksmääratud hüvitiste arvestust (vt paragrahv 28.11), avalikustab ta selle asjaolu, et tegemist on kindlaksmääratud hüvitistega plaanina ja põhjuse, miks seda arvestatakse kindlaksmääratud sissemaksetega plaanina, koos kogu kättesaadava infoga plaani üle- või puudujäägi kohta ning võimalike ettevõttele avaldatavate mõjude kohta.
Avalikustatav info kindlaksmääratud hüvitistega plaanide kohta
28.41 Ettevõte avalikustab järgmise info kindlaksmääratud hüvitistega plaanide kohta (välja arvatud kindlaksmääratud hüvitistega mitut tööandjat hõlmavate plaanide kohta, mida arvestatakse kindlaksmääratud sissemaksetega plaanidena kooskõlas paragrahviga 28.11, mille puhul tuleb selle asemel avalikustada paragrahvis 28.40 nõutud info). Kui ettevõttel on mitu kindlaksmääratud hüvitistega plaani, võib andmed esitada kokkuvõtlikult, iga plaani kohta eraldi või rühmitatuna nii, nagu peetakse kõige otstarbekamaks:
(a) plaani liigi, sealhulgas rahastamispoliitika, üldine kirjeldus;
(b) ettevõtte arvestusmeetod aktuaarsete kasumite ja kahjumite kajastamiseks (kas kasumiaruandes või muus koondkasumis) ning perioodi jooksul kajastatud aktuaarsete kasumite ja kahjumite summa;
(c) selgitus, kui ettevõte kasutab kindlaksmääratud hüvitiste kohustuse mõõtmisel paragrahvis 28.19 toodud lihtsustusi;
(d) kõige viimase põhjaliku aktuaarse hindamise kuupäev ja kui see ei ole aruandekuupäeva seisuga, siis nende korrigeerimiste kirjeldus, mida tehti kindlaksmääratud hüvitiste kohustuse mõõtmiseks aruandekuupäeval;
(e) kindlaksmääratud hüvitiste kohustuse alg- ja lõppsaldode võrdlus, näidates eraldi makstud hüvitised ja kõik teised muutused;
(f) plaani varade õiglase väärtuse alg- ja lõppsaldode ning varana kajastatud kompensatsiooni saamise õiguse alg- ja lõppsaldode võrdlus, näidates olemasolu korral eraldi:
(i) sissemaksed;
  


   128   129   130   131   132