Page 93 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 93

(c) rendileandja oluliste rendikokkulepete üldine kirjeldus, mis sisaldab näiteks andmeid tingimuslike rendimaksete, pikendamis- või ostuoptsioonide ja hinnamuutmisklauslite ning rendikokkulepetega seatud piirangute kohta.
20.31 Lisaks kehtivad kasutusrendi tingimustel vara väljarentinud rendileandjate suhtes ka varade kohta info avalikustamise nõuded, mis on toodud peatükkides 17, 18, 27 ja 34.
Müügi-tagasirenditehingud
20.32 Müügi-tagasirenditehing sisaldab vara müümist ja sama vara tagasirentimist. Rendimaksed ja müügihind on tavaliselt omavahel seotud, sest need lepitakse kokku ühe tehingu raames. Müügi- tagasirenditehingu kajastamine sõltub rendilepingu liigist.
Müügi-tagasirenditehingus tagasirent on kapitalirent
20.33 Kui müügi-tagasirenditehingus tagasirent on kapitalirent, ei kajasta müüja-rentnik kohe tuluna seda erinevust, mille võrra müügist saadud raha ületab bilansilist maksumust. Selle asemel kajastab müüja-rentnik selle erinevuse edasilükkunud tuluna ja amortiseerib selle tulusse rendiperioodi jooksul.
Müügi-tagasirenditehingus tagasirent on kasutusrent
20.34 Kui müügi-tagasirenditehingus tagasirent on kasutusrent ja kui on selge, et tehing on tehtud õiglases väärtuses, kajastab müüja-rentnik võimaliku kasumi või kahjumi kohe. Kui müügihind on õiglasest väärtusest madalam, kajastab müüja-rentnik võimaliku kasumi või kahjumi kohe, välja arvatud juhul, kui kahjum kompenseeritakse turuhinnast madalamate tulevaste rendimaksetega. Sellisel juhul kajastab müüja-rentnik kahjumi tulevaste perioodide kuluna ja amortiseerib selle kulusse proportsionaalselt rendimaksetega vara eeldatava kasutusperioodi jooksul. Kui müügihind on õiglasest väärtusest kõrgem, kajastab müüja-rentnik õiglast väärtust ületava osa edasilükkunud tuluna ja amortiseerib selle tulusse vara eeldatava kasutusperioodi jooksul.
Avalikustatav info
20.35 Rentnike ja rendileandjate suhtes kehtivad avalikustamise nõuded rakenduvad ka müügi- tagasirendi tehingute suhtes. Nõue avalikustada oluliste rendilepingute kirjeldus sisaldab nõuet avalikustada kirjeldus müügi-tagasirendi tehingute ainulaadsete või ebatavaliste lepingusätete või tingimuste kohta.
 
   91   92   93   94   95