Page 94 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 94

21. peatükk
Eraldised, tingimuslikud kohustised ja varad
Käesoleva peatüki rakendusala
21.1 Käesolevat peatükki rakendatakse kõikide eraldiste (s.t kohustiste, mille realiseerumise aeg või summa ei ole kindlad), tingimuslike kohustiste ja tingimuslike varade suhtes, välja arvatud käesoleva IFRSi muude peatükkide poolt reguleeritud eraldised. Need eraldised on seotud järgnevate valdkondadega:
(a) rendilepingud (20. peatükk „Rendiarvestus“). Kuid käesolevas peatükis käsitletakse neid kasutusrendilepinguid, mis on muutunud kahjulikuks;
(b) ehituslepingud (23. peatükk „Tulu“);
(c) töötajate hüvitiste kohustused (28. peatükk „Töötajate hüvitised“).
(d) tulumaks (29. peatükk „Tulumaks“).
21.2 Käesolevas peatükis toodud nõudeid ei rakendata tulevikus täitmisele kuuluvate lepingute suhtes, välja arvatud juhul, kui need on kahjulikud lepingud. Tulevikus täitmisele kuuluvad lepingud on lepingud, mille kumbki osapool ei ole veel oma kohustusi täitnud või mille mõlemad osapooled on oma kohustused täitnud osaliselt ja võrdsel määral.
21.3 Mõistet „eraldis" („provisjon“) kasutatakse mõnikord seoses selliste kirjetega nagu kulum, varade väärtuse langus ja ebatõenäoliselt laekuvad nõuded. Kuna nende sisuks on varade bilansilise maksumuse korrigeerimine, mitte kohustiste kajastamine, siis ei käsitleta neid käesolevas peatükis.
Esmane arvele võtmine
21.4 Ettevõte kajastab eraldist ainult juhul, kui:
(a) ettevõttel lasub möödunud sündmusest tulenev kohustus aruandekuupäeva seisuga;
(b) on tõenäoline (s.o see pigem toimub, kui ei toimu), et ettevõte peab andma üle majanduslikku kasu selle kohustuse arveldamiseks; ja
(c) kohustuse summa on usaldusväärselt mõõdetav.
21.5 Ettevõte kajastab eraldise finantsseisundi aruandes kohustisena ja kajastab eraldise summa kuluna, välja arvatud juhul, kui käesoleva IFRSi muus peatükis nõutakse kulutuse kajastamist osana vara (nt varude või materiaalse põhivara) soetusmaksumusest.
21.6 Paragrahvi 21.4 punktis (a) toodud tingimus (möödunud sündmusest tulenev kohustus aruandekuupäeva seisuga) tähendab, et ettevõttel puudub reaalne võimalus kohustust mitte täita. See on nii olukorras, kui ettevõttel on juriidiline kohustus, mille täitmist on võimalik seadusega nõuda, või kui ettevõttel on faktiline kohustus, sest möödunud sündmus (milleks võib olla ettevõtte tegevus) on tekitanud teistes osapooltes õigustatud ootusi, et ettevõte täidab kohustuse. Ettevõtte tulevikus teostatavast tegevusest (s.t äritegevuse teostamisest tulevikus) tulenevad kohustused ei vasta paragrahvi 21.4 punktis (a) toodud tingimusele, olenemata nende esinemise tõenäosusest või isegi juhul, kui need kohustused on lepingulised. Näiteks võib ärikeskkonna surve või juriidiliste nõuete tõttu ettevõttel olla kavatsus või vajadus teha kulutusi selleks, et oma
  

   92   93   94   95   96