Page 98 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 98

22. peatükk
Kohustised ja omakapital
Käesoleva peatüki rakendusala
22.1 Käesolevas peatükis sätestatakse põhimõtted finantsinstrumentide liigitamiseks kas kohustisteks või omakapitaliks ning käsitletakse nende omakapitaliinstrumentide kajastamist, mis on emiteeritud eraisikutele või muudele osapooltele, kes investeerivad omakapitaliinstrumentidesse (s.t omanikele). 26. peatükis „Aktsiapõhine makse“ käsitletakse selliste tehingute kajastamist, kus ettevõte saab tasuks oma omakapitaliinstrumentide (sh aktsiate või aktsiaoptsioonide) eest kaupu või teenuseid (kaasa arvatud töötaja poolt osutatavaid teenuseid) töötajatelt või muudelt kaupu või teenuseid müüvatelt tarnijatelt.
22.2 Käesolevat peatükki rakendatakse kõikide finantsinstrumentide liigitamisel, välja arvatud:
(a) need investeeringud tütarettevõtetesse, sidusettevõtetesse ja ühisettevõtetesse, mida kajastatakse kooskõlas 9. peatükiga „Konsolideeritud ja konsolideerimata finantsaruanded“, 14. peatükiga „Investeeringud sidusettevõtetesse“ või 15. peatükiga „Investeeringud ühisettevõtmistesse“.
(b) töötajate hüvitiste plaanidest tekkivad tööandjate õigused ja kohustused, mille suhtes rakendatakse 28. peatükki „Töötajate hüvitised“;
(c) tingimusliku tasu lepingud äriühenduses (vt 19. peatükk „Äriühendused ja firmaväärtus“). Seda vabastust rakendatakse üksnes omandaja suhtes.
(d) aktsiapõhiste maksete tehingutest tulenevad finantsinstrumendid, lepingud ja kohustused, mille suhtes rakendatakse 26. peatükki, välja arvatud see, et paragrahve 22.3–22.6 rakendatakse omaaktsiate suhtes, mis on ostetud, müüdud, emiteeritud või tühistatud seoses töötajate aktsiaoptsioonide plaanidega, töötajate aktsiaostu plaanidega ja kõikide teiste aktsiapõhiste maksete kokkulepetega.
Instrumendi liigitamine kohustiseks või omakapitaliks
22.3 Omakapital on jääkosalus ettevõtte varades pärast kõigi kohustiste mahaarvamist. Kohustis on ettevõttel eksisteeriv kohustus, mis on tekkinud möödunud sündmustest ja millest vabanemine nõuab eeldatavasti majanduslikku kasu sisaldavatest ressurssidest loobumist. Omakapitaliks on ettevõtte omanike sissemaksed, pluss kasumliku tegevuse kaudu teenitud lisandumised, mida hoitakse kasutamiseks ettevõtte tegevuses, miinus omanike investeeringute vähenemised tulenevalt kahjumlikust tegevusest ja väljamaksetest omanikele.
22.4 Mõned finantsinstrumendid, mis vastavad kohustise definitsioonile, liigitatakse omakapitaliks, sest need kujutavad endast jääkosalust ettevõtte netovaras:
(a) Tagasimüüdav (puttable) instrument on finantsinstrument, mis annab selle omanikule õiguse seda raha või muu finantsvara eest emitendile tagasi müüa või mis automaatselt lunastatakse või ostetakse tagasi emitendi poolt teatud ebakindla tulevikusündmuse toimumise või instrumendi omaniku surma või pensionile jäämise korral. Tagasimüüdav instrument, millel on kõik järgmised tunnused, liigitatakse omakapitaliinstrumendiks:
(i) See annab omanikule õiguse ettevõtte netovara proportsionaalsele osale ettevõtte likvideerimise korral. Ettevõtte netovara on need varad, mis jäävad alles pärast tema varade vastu esitatud nõuete mahaarvamist.
  
   96   97   98   99   100