Page 101 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 101

kindlaks kohustise komponendi summa, milleks on sarnase kohustise, millel puudub vahetusõigus või sarnane seonduv omakapitali komponent, õiglane väärtus. Tehingukulutused jaotatakse võla komponendi ja omakapitali komponendi vahel nende suhteliste õiglaste väärtuste alusel.
22.14 Ettevõte ei vaata seda jaotust üle ega tee sellesse muudatusi järgneval perioodil.
22.15 Instrumentide emiteerimisele järgnevatel perioodidel kajastab ettevõte süstemaatiliselt kohustise komponendi ja tähtaja saabumisel makstava põhisumma vahelise erinevuse täiendava intressikuluna, kasutades sisemise intressimäära meetodit (vt paragrahvid 11.15–11.20). Käesoleva peatüki lisas illustreeritakse emitendi vahetusvõlakirjade kajastamist.
Omaaktsiad
22.16 Omaaktsiad on ettevõtte omakapitaliinstrumendid, mis on emiteeritud ja hiljem ettevõtte poolt tagasi ostetud. Ettevõte kajastab omaaktsiate eest makstud tasu selle õiglases väärtuses omakapitali vähendusena. Omaaktsiate ostmisel, müümisel, emiteerimisel või tühistamisel saadud kasumit või kahjumit ei kajastata kasumiaruandes.
Väljamaksed omanikele
22.17 Ettevõte vähendab enda omanikele (enda omakapitaliinstrumentide omanikele) tehtavate väljamaksete summa võrra omakapitali, arvates maha seotud tulumaksusoodustused. Paragrahvis 29.26 sätestatakse juhiseid dividendidelt kinnipeetava tulumaksu kajastamiseks.
22.18 Mõnikord jaotab ettevõte omanikele dividendidena muid varasid kui raha. Kui ettevõte kuulutab välja sellise jaotamise ja tal on kohustus jaotada omanikele mitterahalist vara, kajastab ta kohustise. Ta mõõdab kohustist jaotatavate varade õiglases väärtuses. Iga aruandeperioodi lõpul ja varade üleandmispäeval vaatab ettevõte üle ja korrigeerib makstava dividendikohustise bilansilist maksumust, et võtta arvesse jaotatavate varade õiglase väärtuse muutusi, kusjuures õiglase väärtuse muutused kajastatakse omakapitalis väljamakstava summa korrigeerimistena.
Mittekontrolliv osalus ja tehingud konsolideeritud tütarettevõtte aktsiatega
22.19 Konsolideeritud finantsaruannetes kajastatakse mittekontrolliv osalus tütarettevõtte netovaras omakapitali koosseisus. Ettevõte kajastab emaettevõttele tütarettevõttes kuuluva osaluse muutused, millega ei kaasne kontrolli kadumine, tehingutena omanikega. Seega, emaettevõttele tütarettevõtte netovaras kuuluva osaluse muutuse kajastamiseks korrigeeritakse mittekontrolliva osaluse bilansilist maksumust. Kui summa, mille võrra korrigeeriti mittekontrolliva osaluse bilansilist maksumust, ja makstud või saadud tasu õiglane väärtus on erinevad, kajastatakse erinevus otse omakapitalis ja see omistatakse emaettevõtte omanikele. Ettevõte ei kajasta seoses nende muutustega kasumit või kahjumit. Samuti ei kajasta ettevõte sellistest tehingutest tulenevalt muudatusi varade (kaasa arvatud firmaväärtuse) või kohustiste bilansilistes maksumustes.
   
   99   100   101   102   103