Page 123 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 123

Lühiajalised töötajate hüvitised
Näited
28.4 Lühiajalised töötajate hüvitised sisaldavad järgmisi komponente:
(a) palgad ja sotsiaalkindlustusmaksed;
(b) lühiajalised kompenseeritavad töölt puudumised (nagu näiteks iga-aastane tasuline puhkus ja tasuline haiguspuhkus), kui puudumised leiavad eeldatavasti aset kaheteistkümne kuu jooksul pärast selle perioodi lõppu, mil töötaja osutas vastavat tööalast teenust;
(c) kasumiosalus ja preemiad, mis makstakse välja kaheteistkümne kuu jooksul pärast selle perioodi lõppu, mil töötaja osutas vastavat tööalast teenust; ja
(d) mitterahalised hüvitised (näiteks arstiabi, eluase, autod ja tasuta või subsideeritud kaubad ja teenused) praegustele töötajatele.
Lühiajaliste hüvitiste mõõtmine üldiselt
28.5 Kui töötaja on aruandeperioodi jooksul osutanud ettevõttele tööalaseid teenuseid, kajastab ettevõte kooskõlas paragrahviga 28.3 vastavad summad töötajale teenistuse eest eeldatavasti makstava lühiajalise hüvitise diskonteerimata väärtuses.
Kajastamine ja mõõtmine – lühiajalised kompenseeritavad töölt puudumised
28.6 Ettevõte võib kompenseerida töötaja puudumise, mis on aset leidnud erinevatel põhjustel, sealhulgas seoses iga-aastase puhkuse ja haiguspuhkusega. Mõned lühiajalised kompenseeritavad puudumised akumuleeruvad, s.t neid võib edasi lükata ja kasutada tulevastel perioodidel, kui töötaja ei kasuta käesoleva perioodi õigusi täielikult ära. Näiteks võib see nii olla iga-aastase puhkuse ja haiguspuhkuse korral. Ettevõte kajastab akumuleeruvate kompenseeritavate puudumiste eeldatava maksumuse juhul, kui teenuse osutamise tulemusena suureneb töötajate õigus kompenseeritavatele puudumistele tulevikus. Ettevõte mõõdab akumuleeruvatest kompenseeritavatest puudumistest tulenevat eeldatavat kulu diskonteerimata summas, mida ettevõte eeldatavasti maksab seoses kasutamata õigusega, mis on akumuleerunud
 aruandeperioodi lõpuks. aruandekuupäeva seisuga.
Ettevõte kajastab selle summa lühiajalise kohustisena
28.7 Ettevõte kajastab muude (mitteakumuleeruvate) kompenseeritavate puudumiste kulu tekkepõhiselt. Ettevõte mõõdab mitteakumuleeruvate kompenseeritavate puudumiste kulu puudutud perioodi eest makstud või makstavate töötasude diskonteerimata summas.
Kajastamine – kasumiosaluse ja preemiaskeemid
28.8 Ettevõte kajastab kasumiosalusega ja preemiate maksmisega seotud eeldatavaid kulusid ainult juhul, kui:
(a) ettevõttel on möödunud sündmusest tulenev eksisteeriv juriidiline või faktiline kohustus teha selliseid makseid (mis tähendab, et ettevõttel ei ole reaalset alternatiivi makse tegemisele), ja
(b) seda kohustust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

   121   122   123   124   125