Page 160 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 160

tootmisel) SME IFRSile ülemineku kuupäeva seisuga summas, mis on määratud kindlaks ettevõtte eelmise raamatupidamistava (GAAP) kohaselt. Ettevõte viib käesolevale IFRSile ülemineku kuupäeva seisuga läbi varade väärtuse languse testi kooskõlas 27. peatükiga „Varade väärtuse langus“.
(k) Rendisuhet sisaldavad kokkulepped. Esmakordne kasutuselevõtja võib kokkulepetes sisalduva võimaliku rendisuhte kindlaksmääramisel SME IFRSile ülemineku kuupäeva seisuga (vt paragrahv 20.3) lähtuda sel kuupäeval (ja mitte kokkuleppe sõlmimise kuupäeval) eksisteerinud faktidest ja asjaoludest.
(l) Demonteerimise kohustised, mis sisalduvad materiaalse põhivara soetusmaksumuses. Paragrahvi 17.10 punktis (c) sätestatakse, et materiaalse põhivara objekti soetusmaksumus hõlmab objekti demonteerimise ja teisaldamise ning selle asukoha taastamise kulutuste esialgset hinnangut, milleks ettevõte on võtnud kohustuse kas objekti omandamisel või tingituna sellest, et objekti on teatud perioodi vältel kasutatud muuks otstarbeks kui varude valmistamiseks antud perioodil. Esmakordne kasutuselevõtja võib otsustada mõõta materiaalse kinnisvara objekti seda komponenti SME IFRSile ülemineku kuupäeva seisuga, mitte kuupäeva(de) seisuga, mil kohustus esmalt tekkis.
35.11 Kui ettevõttel ei ole võimalik ülemineku kuupäeva seisuga teha finantsseisundi algaruandes paragrahviga 35.7 nõutud ühte või mitut korrigeerimist, rakendab ettevõte selliste korrigeerimiste suhtes paragrahve 35.7-35.10 varaseimal perioodil, mille puhul korrigeerimisi on võimalik teha ning märgib ära eelmiste perioodide kohta esitatud andmed, mis ei ole võrreldavad selle perioodi andmetega, mille kohta ta koostab oma esimesed käesoleva IFRSiga vastavuses olevad finantsaruanded. Kui ettevõttel ei ole võimalik avaldada käesoleva IFRSiga nõutud infot mis tahes perioodi kohta, mis eelneb sellele perioodile, mille kohta ta koostab oma esimesed käesoleva IFRSiga vastavuses olevad finantsaruanded, siis sellise info väljajätmine avalikustatakse.
Avalikustatav info
SME IFRSile ülemineku selgitus
35.12 Ettevõte selgitab, kuidas üleminek eelmiselt finantsaruandlusraamistikult käesolevale IFRSile mõjutas tema finantsseisundit, finantstulemust ja rahavoogusid.
Võrdlused
35.13 Kooskõlas paragrahviga 35.12 sisaldavad ettevõtte esimesed finantsaruanded, mis on koostatud käesolevat IFRSi kasutades, alljärgnevat:
(a) arvestusmeetodi iga muutuse olemuse kirjeldus;
(b) eelmise finantsaruandlusraamistiku kohaselt kindlaksmääratud omakapitali võrdlus käesoleva IFRSi kohaselt kindlaksmääratud omakapitaliga mõlema järgmise kuupäeva seisuga;
(i) käesolevale IFRSile ülemineku kuupäev, ja
(ii) ettevõtte eelmise finantsaruandlusraamistiku alusel koostatud kõige viimases aastaaruandes esitatud viimase perioodi lõppkuupäev;
 

   158   159   160   161   162