Page 148 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 148

Aruandeperioodi lõpu järgsed mittekorrigeerivad sündmused
32.10 Ettevõte avalikustab aruandeperioodi lõpu järgsete mittekorrigeerivate sündmuste iga olulise kategooria kohta järgmise info:
(a) sündmuse olemus, ja
(b) hinnang selle finantsmõju kohta või kinnitus, et sellist hinnangut pole võimalik anda.
32.11 Alljärgnevalt on toodud näited aruandeperioodi lõpu järgsete mittekorrigeerivate sündmuste kohta, mis tavaliselt avalikustatakse; avalikustatav info peegeldab infot, mis muutub teadaolevaks aruandeperioodi lõpu järgselt, kuid enne finantsaruannete avaldamiseks heakskiitmist:
(a) oluline äriühendus või olulise tütarettevõtte müük;
(b) äritegevuse lõpetamise plaani teatavaks tegemine;
(c) olulised varade ostud, müügid või varade müügiplaanid, või olulised varade sundvõõrandamised valitsuse poolt;
(d) olulise tootmisüksuse hävimine tulekahju tagajärjel;
(e) olulise restruktureerimise väljakuulutamine või selle teostamise alustamine;
(f) ettevõtte võla- või omakapitaliinstrumentide emiteerimine;
(g) ebatavaliselt suured vara hindade või valuutavahetuskursside muutused;
(h) jõustunud või välja kuulutatud muutused maksumäärades või maksuseadustes, mis oluliselt mõjutavad jooksva ning edasilükkunud tulumaksu varasid ja kohustisi;
(i) oluliste siduvate kohustuste või tingimuslike kohustiste võtmine, näiteks oluliste tagatiste andmise kaudu;
(j) olulise kohtuprotsessi, mis tuleneb üksnes aruandeperioodi lõpu järgselt toimunud sündmustest, algatamine.
   146   147   148   149   150