Page 119 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 119

(a)
(b)
(c)
õiglane väärtus, millest on maha arvatud müügikulutused (kui seda on võimalik määrata);
kasutusväärtus (kui seda on võimalik määrata); ja
null.
27.23 V ara
paragrahvis 27.22 toodud piirangu tõttu, jaotatakse proportsionaalselt teistele antud üksuse varaobjektidele nende bilansilise maksumuse põhjal.
väärtuse langusest tulenevat kahjumit, mida ei saa jaotada mingile varaobjektile
Lisanõuded firmaväärtuse väärtuse languse arvestuseks
27.24 Firmaväärtust ei saa eraldi müüa. Samuti ei tekita see ettevõttele rahavoogusid, mis on sõltumatud teiste varade rahavoogudest. Selle tulemusena ei saa firmaväärtuse õiglast väärtust mõõta otseselt. Seega peab firmaväärtuse õiglast väärtust tuletama raha genereeriva(te) üksus(t)e, kuhu firmaväärtus kuulub, õiglase väärtuse põhjal.
27.25 Vara väärtuse languse testimise eesmärgil jaotatakse äriühenduses omandatud firmaväärtus alates omandamise kuupäevast omandaja kõikidele raha genereerivatele üksustele, mis eeldatavasti saavad äriühenduse sünergiast kasu, olenemata sellest, kas omandatava ettevõtte varasid või kohustisi kajastatakse nendes üksustes.
27.26 Osa raha genereeriva üksuse kaetavast väärtusest on omistatav mittekontrollivale osalusele kuuluvale osale firmaväärtusest. Testimaks firmaväärtust sisaldava raha genereeriva üksuse, milles ettevõtte osalus on väiksem kui 100%, väärtuse langust, korrigeeritakse selle üksuse bilansilist maksumust nominaalselt enne selle võrdlemist kaetava väärtusega, suurendades üksusele jaotatud firmaväärtuse bilansilist maksumust, kajastamaks mittekontrollivale osalusele kuuluvat firmaväärtust. Seejärel võrreldakse nominaalselt korrigeeritud bilansilist maksumust üksuse kaetava väärtusega, otsustamaks, kas raha genereeriva üksuse väärtus on langenud.
27.27 Kui firmaväärtust ei saa usaldusväärselt jaotada üksikutele raha genereerivatele üksustele (või raha genereerivate üksuste rühmadele), viib ettevõte läbi firmaväärtuse languse testi, hinnates kas punkti (a) või (b) kaetavat väärtust:
(a) kogu omandatud ettevõte, kui firmaväärtus on seotud omandatud ettevõttega, mis ei ole integreeritud. Integreeritud tähendab seda, et omandatud äritegevus on ümber struktureeritud või liidetud aruandva ettevõtte või tema tütarettevõtetega;
(b) kogu ettevõtete rühm, välja arvatud mitteintegreeritud ettevõtted, kui firmaväärtus on seotud integreeritud ettevõttega.
Käesoleva paragrahvi rakendamisel peab ettevõte jaotama firmaväärtuse firmaväärtuseks, mis on seotud integreeritud ettevõtetega ja firmaväärtuseks, mis on seotud mitteintegreeritud ettevõtetega. Samuti peab ettevõte järgima käesolevas peatükis toodud nõudeid raha genereerivatele üksustele, kui ta arvutab omandatud ettevõtte või ettevõtete rühma kuuluvate varade kaetavat väärtust ning jaotab väärtuse langusest tulenevaid kahjumeid ja nende tühistamisi.
Väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamine
27.28 Firmaväärtuse langusest tulenevat kahjumit ei tühistata järgnevatel perioodidel.
27.29 Kõigi teiste varade, välja arvatud firmaväärtuse puhul, hindab ettevõte igal aruandekuupäeval, kas esineb märke, mis viitavad sellele, et eelmistel perioodidel kajastatud kahjum vara väärtuse langusest enam ei eksisteeri või see on vähenenud. Vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi
 


   117   118   119   120   121