Page 100 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 100

Aktsiate või muude omakapitaliinstrumentide esmaemissioon
22.7 Ettevõte kajastab aktsiate või muude omakapitaliinstrumentide emissiooni omakapitalina, kui ta emiteerib neid instrumente ja teine osapool on kohustatud andma ettevõttele raha või muid ressursse instrumentide vastu.
(a) Kui omakapitaliinstrumente emiteeritakse enne, kui ettevõte saab raha või muid ressursse, kajastab ettevõte saadava summa finantsseisundi aruandes omakapitali vähendusena, mitte varana.
(b) Kui ettevõte saab raha või muid ressursse enne omakapitaliinstrumentide emiteerimist ning ettevõtet ei saa kohustada saadud raha või muid ressursse tagasi maksma, suurendab ettevõte omakapitali saadud tasu ulatuses.
(c) Ettevõte ei kajasta omakapitali suurenemist, kui omakapitali instrumendid on märgitud, kuid mitte emiteeritud ning ettevõte ei ole veel saanud raha või muid ressursse.
22.8 Ettevõte mõõdab omakapitaliinstrumente saadud või saadaoleva raha või muude ressursside õiglases väärtuses, millest on maha arvestatud omakapitaliinstrumentide emiteerimisega seotud otsekulutused. Kui maksmine toimub pikema maksetähtajaga ja raha ajaväärtus on oluline, teostatakse esmane mõõtmine nüüdisväärtuse alusel.
22.9 Ettevõte kajastab omakapitalitehinguga seotud tehingukulud, miinus võimalikud tulumaksusoodustused, omakapitalist mahaarvamisena.
22.10 Aktsiate või muude omakapitaliinstrumentide emissioonist tuleneva omakapitali suurenemine esitatakse finantsseisundi aruandes kooskõlas rakendatavate seadustega. Näiteks võib eraldi esitada aktsiate nimiväärtuse (või muu nominaalväärtuse) ja summa, mis maksti üle nimiväärtuse.
Optsioonide, õiguste ja ostutähtede müümine
22.11 Ettevõte rakendab paragrahvides 22.7–22.10 toodud põhimõtteid omakapitali suhtes, mis on emiteeritud optsioonide, õiguste, ostutähtede ja muude samalaadsete omakapitaliinstrumentide müümise teel.
Kapitaliseerimine ehk fondiemissioon ja aktsiatükeldamine
22.12 Kapitaliseerimine ehk fondiemissioon (mida mõnikord nimetatakse ka aktsiadividendiks) on uute aktsiate emiteerimine aktsionäridele proportsionaalselt nende osalusele aktsiakapitalis. Näiteks võib ettevõte anda oma aktsionäridele ühe dividendi- või lisaaktsia iga juba omatava viie aktsia kohta. Aktsiatükeldamine on ettevõtte olemasolevate aktsiate jagamine mitmeks aktsiaks. Aktsiatükeldamise korral võib näiteks iga aktsionär saada ühe täiendava aktsia iga juba omatava aktsia kohta. Mõnedel juhtudel tühistatakse eelnevalt emiteeritud aktsiad ja need asendatakse uute aktsiatega. Kapitaliseerimine, fondiemissioon ja aktsiatükeldamine ei muuda kogu omakapitali summat. Ettevõte liigitab summad omakapitali sees ümber vastavalt rakendatavatele seadustele.
Vahetusvõlakirjad või samalaadsed liitfinantsinstrumendid
22.13 Vahetusvõlakirjade või samalaadsete liitfinantsinstrumentide, mis sisaldavad nii kohustise kui ka omakapitali komponenti, emiteerimisel jaotab ettevõte saadud laekumised kohustise komponendi ja omakapitali komponendi vahel. Jaotuse tegemiseks määrab ettevõte kõigepealt
    
   98   99   100   101   102