Page 30 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 30

(c) suudab määrata või tagasi kutsuda enamikku teise ettevõtte juhatuse või samaväärse juhtorgani liikmetest ja ettevõtet selle juhatuse või juhtorgani kaudu kontrollida; või
(d) suudab saavutada häälteenamuse juhatuse või samaväärse juhtorgani koosolekutel ning ettevõtet selle juhatuse või juhtorgani kaudu kontrollida.
9.6 Kontroll võidakse saavutada ka igal hetkel konverteeritavate optsioonide või muude konverteeritavate instrumentide kaudu, või esindaja abil, kes on suuteline juhtima tegevust kontrolliva ettevõtte kasuks.
9.7 Tütarettevõtet ei jäeta konsolideerimata lihtsalt sel põhjusel, et investor on riskikapitalil põhinev organisatsioon või mõni muu samalaadne ettevõte.
9.8 Tütarettevõtet ei jäeta konsolideerimata sel põhjusel, et tema tegevusvaldkonnad erinevad teiste kontserni ettevõtete tegevusest. Asjakohast infot antakse taoliste tütarettevõtete konsolideerimise ja konsolideeritud finantsaruannetes tütarettevõtete erinevate tegevusvaldkondade kohta lisainfo avalikustamise teel.
9.9 Tütarettevõtet ei jäeta konsolideerimata sel põhjusel, et ta tegutseb jurisdiktsioonis, kus seatakse piiranguid raha või muude varade antud jurisdiktsioonist välja kandmisele.
Eriotstarbelised ettevõtted
9.10 Ettevõte võidakse asutada teatud kitsa eesmärgi saavutamiseks (nt renditegevus, uurimis- ja arendustegevus või finantsvarade väärtpaberistamine). Selline eriotstarbeline ettevõte (SPE) võib esineda äriühingu, usaldusühingu, partnerluse või juriidilise isikuta ettevõtte vormis. SPEd luuakse sageli sellisel juriidilisel alusel, millega kehtestatakse SPE tegevuse suhtes ranged nõuded.
9.11 Ettevõte koostab konsolideeritud finantsaruanded, mis hõlmavad ettevõtet ennast ja iga tema poolt kontrollitavat SPEd. Lisaks paragrahvis 9.5 kirjeldatud asjaoludele võivad järgmised asjaolud viidata sellele, et ettevõte kontrollib SPEd (see ei ole ammendav nimekiri):
(a) SPE tegevus toimub ettevõtte nimel kooskõlas selle spetsiifiliste ärivajadustega;
(b) ettevõte omab lõplikku otsustusõigust SPE tegevuse üle isegi juhul, kui igapäevaste otsuste tegemine on edasi delegeeritud;
(c) ettevõttel on õigus saada suurem osa SPE poolt loodud kasust ja ta võib seetõttu olla avatud SPE tegevusega kaasnevatele riskidele;
(d) ettevõtte kanda jääb suurem osa SPE või selle varadega seotud jääk- või omandiriskidest.
9.12 Paragrahve 9.10 ja 9.11 ei rakendata töösuhtejärgsete hüvitiste plaanide või muude pikaajaliste töötajate hüvitiste plaanide suhtes, mille suhtes rakendatakse 28. peatükki „Töötajate hüvitised“.
Konsolideerimisprotseduurid
9.13 Konsolideeritud finantsaruannetes esitatakse finantsandmed kontserni kohta nii, nagu oleks tegemist üheainsa ettevõttega. Konsolideeritud finantsaruannete koostamisel ettevõte:
(a) ühendab emaettevõtte ja selle tütarettevõtete finantsaruanded rida-realt, liites kokku ühesuguste varade, kohustiste, omakapitali, tulude ja kulude kirjed;
(b) elimineerib emaettevõtte poolt igasse tütarettevõttesse tehtud investeeringu bilansilise maksumuse ja emaettevõttele iga tütarettevõtte omakapitalis kuuluva osa;
  
   28   29   30   31   32