Page 81 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 81

käesoleva IFRSi muus peatükis nõutakse soetusmaksumuse kajastamist mõne vara, näiteks varude või materiaalse põhivara, soetusmaksumuse osana.
18.22 Amortiseerimist alustatakse, kui immateriaalne vara on kasutuseks valmis ehk kui see on viidud juhtkonna poolt ettenähtud asukohta ja tööseisundisse. Amortiseerimine lõpetatakse, kui vara kajastamine lõpetatakse. Ettevõte valib amortisatsioonimeetodi, mis peegeldab seda, kuidas ta eeldatavasti hakkab tarbima varast saadavat tulevast majanduslikku kasu. Kui seda ei ole võimalik usaldusväärselt kindlaks määrata, kasutab ettevõte lineaarset meetodit.
Lõppväärtus
18.23 Ettevõte eeldab, et immateriaalse vara lõppväärtus on null, välja arvatud juhul, kui:
(a) kolmandal isikul on vara kasuliku eluea lõppedes siduv kohustus see omandada, või
(b) vara realiseerimiseks on olemas aktiivne turg ja:
(i) lõppväärtust on võimalik turutingimuste alusel kindlaks määrata, ja
(ii) on tõenäoline, et see turg eksisteerib ka vara kasuliku eluea lõppedes.
Amortiseerimisperioodi ja -meetodi ülevaatamine
18.24 Sellised tegurid nagu näiteks muutus immateriaalse vara kasutusviisis, uuendused tehnoloogias ja muutused turuhindades võivad viidata sellele, et immateriaalse vara lõppväärtus või kasulik eluiga on muutunud alates kõige viimasest aasta lõpu aruandekuupäevast. Juhul kui esineb selliseid märke, vaatab ettevõte oma eelmised hinnangud üle ja kui nüüdsed eeldused erinevad neist, siis muudab lõppväärtust, amortisatsioonimeetodit või kasulikku eluiga. Ettevõte kajastab lõppväärtuse, amortisatsioonimeetodi või kasuliku eluea muutust raamatupidamisliku hinnangu muutusena kooskõlas paragrahvidega 10.15–10.18.
Bilansilise maksumuse kaetav väärtus – kahjumid vara väärtuse langusest
18.25 Et teha kindlaks, kas immateriaalse vara väärtus on langenud, rakendab ettevõte 27. peatükki. Selles peatükis selgitatakse, millal ja kuidas ettevõte kontrollib oma varade bilansilist maksumust, kuidas määratakse kindlaks vara kaetav väärtus ja millal kajastatakse või tühistatakse kahjum vara väärtuse langusest.
Kasutusest eemaldamine ja müümine
18.26 Ettevõte lõpetab immateriaalse vara kajastamise ning kajastab kasumi või kahjumi kasumiaruandes:
(a) vara müümisel, või
(b) kui vara kasutamisest ega müügist ei eeldata tulevast majanduslikku kasu.
Avalikustatav info
18.27 Iga immateriaalsete varade liigi kohta avalikustab ettevõte järgmise info:
(a) kasulikud eluead või rakendatavad amortisatsioonimäärad;
(b) kasutatavad amortisatsioonimeetodid;
   


   79   80   81   82   83