Page 69 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 69

kasutav ühisettevõtja kasutab soetusmaksumuse meetodit iga sellise ühiselt kontrollitavasse ettevõtmisesse tehtud investeeringu puhul, mille õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt mõõta liigsete kulutuste või pingutuseta.
Ühisettevõtja ja ühisettevõtmise vahelised tehingud
15.16 Kui ühisettevõtja paigutab vara sissemaksena ühisettevõtmisesse või müüb selle ühisettevõtmisele, kajastatakse tehingust tulenevat kasumit või kahjumit vastavalt tehingu sisule. Kui vara hoitakse ühisettevõtmises ja ühisettevõtja on üle andnud kõik vara omandiga seotud olulised riskid ja hüved, kajastab ühisettevõtja ainult seda osa kasumist või kahjumist, mis vastab teiste ühisettevõtjate osalustele. Ühisettevõtja kajastab kogu kahjumi juhul, kui sissemakse või müük viitab kahjumile vara väärtuse langusest.
15.17 Kui ühisettevõtja ostab ühisettevõtmiselt varasid, ei kajasta ühisettevõtja oma osa kasumist, mille ühisettevõtmine sai sellest tehingust, enne kui need varad on sõltumatule osapoolele edasi müüdud. Oma osa sellistest tehingutest tekkivatest kahjumitest kajastab ühisettevõtja sarnaselt kasumitega, välja arvatud kahjumid, mis kujutavad endast kahjumit vara väärtuse langusest ja mis kajastatakse kohe.
Kui investor ei oma ühist kontrolli
15.18 Ühisettevõtmises osalev investor, kes ei oma ühist kontrolli, kajastab seda investeeringut kooskõlas 11. peatükiga või juhul kui investoril on ühisettevõtmise üle oluline mõju, siis kooskõlas 14. peatükiga „Investeeringud sidusettevõtetesse“.
Avalikustatav info
15.19 Ühisettevõtmise investor avalikustab järgmise info:
(a) arvestusmeetod, mida ta kasutab osaluste kajastamiseks ühiselt kontrollitavates ettevõtetes;
(b) ühiselt kontrollitavatesse ettevõtetesse tehtud investeeringute bilansiline maksumus (vt paragrahv 4.2 (k));
(c) ühiselt kontrollitavatesse ettevõttesse tehtud investeeringute, mida kajastatakse kapitaliosaluse meetodil ja mille puhul eksisteerivad avalikult noteeritud hinnad, õiglane väärtus;
(d) ühisettevõtmistega seonduvalt ettevõtte poolt võetud siduvate kohustuste koondsumma, kaasa arvatud oma osa teiste ühisettevõtjatega ühiselt võetud siduvatest investeerimiskohustustest ning oma osa ühisettevõtmiste endi poolt võetud siduvatest investeerimiskohustustest.
15.20 Kapitaliosaluse meetodil kajastatavate ühiselt kontrollitavate ettevõtete kohta avalikustab ühisettevõtja ka info, mida nõutakse paragrahvis 14.14 kapitaliosaluse meetodil kajastatavate investeeringute puhul.
15.21 Õiglase väärtuse meetodil kajastatavate ühiselt kontrollitavate ettevõtete kohta avalikustab ühisettevõtja paragrahvides 11.41–11.44 nõutud info.
   
   67   68   69   70   71