Page 105 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 105

(b) on tõenäoline, et ettevõte saab tehingust majanduslikku kasu;
(c) tehingu valmidusastet aruandeperioodi lõpul on võimalik usaldusväärselt mõõta;
(d) tehinguga seotud kulutusi ja tehingu lõpetamiseks vajalikke kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.
Paragrahvides 23.21–23.27 sätestatakse juhised valmidusastme meetodi rakendamise kohta.
23.15 Kui teenuseid osutatakse määramatu arvu erinevate toimingute kaudu teatud ajaperioodi jooksul, kajastab ettevõte tulu lineaarselt vastava perioodi jooksul, välja arvatud juhul, kui mõni muu meetod väljendab valmidusastet paremini. Kui mõni konkreetne toiming on teistest toimingutest tunduvalt olulisem, lükkab ettevõte tulu kajastamise edasi kuni selle olulise toimingu teostamiseni.
23.16 Kui teenuse osutamisega seotud tehingu lõpptulemust ei ole võimalik usaldusväärselt prognoosida, kajastab ettevõte tulu ainult kaetavate kulude ulatuses.
Ehituslepingud
23.17 Kui ehituslepingu tulemust on võimalik usaldusväärselt hinnata, kajastab ettevõte ehituslepingust tuleneva lepingulise tulu ja lepingulised kulutused vastavalt tuluna ja kuluna lähtuvalt lepingulise tegevuse valmidusastmest aruandeperioodi lõpus (sageli nimetatakse seda ka valmidusastme meetodiks). Tulemuse usaldusväärne hindamine eeldab usaldusväärseid hinnanguid valmidusastme, tulevaste kulutuste ja arvete laekuvuse kohta. Paragrahvides 23.21– 23.27 sätestatakse juhised valmidusastme meetodi rakendamise kohta.
23.18 Käesolevas peatükis toodud nõudeid rakendatakse tavaliselt iga ehituslepingu suhtes eraldi. Kuid mõnedel juhtudel on vaja rakendada käesolevat peatükki üksiku lepingu eraldi tuvastatavate komponentide või lepingute rühma suhtes, peegeldamaks lepingu või lepingute rühma tegelikku sisu.
23.19 Kui leping hõlmab mitut vara, käsitletakse iga vara ehitust eraldi ehituslepinguna juhul, kui:
(a) iga vara kohta on esitatud eraldi pakkumised;
(b) iga vara puhul toimusid eraldi läbirääkimised ning töövõtjal ja kliendil oli võimalik heaks kiita või tagasi lükata lepingu see osa, mis seondub konkreetse varaga; ja
(c) on võimalik tuvastada iga varaga seotud kulutusi ja tulu.
23.20 Ühe või mitme kliendiga sõlmitud lepingute rühma käsitletakse ühe ehituslepinguna, kui:
(a) läbirääkimisi peeti lepingute rühma kui ühtse paketi üle;
(b) lepingud on üksteisega niivõrd tihedalt seotud, et sisuliselt moodustavad need osa üldise kasumimääraga tervikprojektist; ja
(c) lepinguid täidetakse samaaegselt või vahetult üksteise järel.
Valmidusastme meetod
23.21 Käesolevat meetodit kasutatakse teenuste osutamisest saadava tulu (vt paragrahvid 23.14–23.16) ja ehituslepingutest saadava tulu (vt paragrahvid 23.17–23.20) kajastamiseks. T eenuse osutamisega seotud tehingu või ehituslepingu täitmise edenedes vaatab ettevõte läbi ning vajaduse korral muudab hinnanguid tulu ja kulutuste osas.
23.22 Ettevõte määrab tehingu või lepingu valmidusastme kindlaks, kasutades meetodit, mis mõõdab teostatud tööd kõige usaldusväärsemalt. Võimalikud meetodid on:
  


   103   104   105   106   107