Page 127 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 127

Eespool nimetatud lihtsustatud mõõtmist kasutav ettevõte peab kindlaksmääratud hüvitiste kohustuse mõõtmisel võtma siiski arvesse nii jõustunud kui jõustumata hüvitisi.
28.20 Käesolevas IFRSis ei nõuta, et ettevõte kasutaks sõltumatut aktuaari põhjaliku aktuaarse hindamise teostamisel, mis on vajalik kindlaksmääratud hüvitiste kohustuse arvutamiseks. Samuti ei nõuta põhjaliku aktuaarse hindamise teostamist igal aastal. Kui peamised aktuaarsed eeldused ei ole oluliselt muutunud, siis põhjalike aktuaarsete hindamiste vahelistel perioodidel võib kindlaksmääratud hüvitiste kohustust mõõta, korrigeerides eelmise perioodi mõõtmist töötajate demograafiliste andmete, näiteks töötajate arvu ja palgatasemete muutustega.
Plaani kasutuselevõtmine, muutmine, kärpimine ja lõpparveldamine
28.21 Kui kindlaksmääratud hüvitiste plaan võeti kasutusele või seda muudeti käesoleval perioodil, siis ettevõte suurendab või vähendab kindlaksmääratud hüvitiste kohustist selle muutuse arvesse võtmiseks ning kajastab suurenemise (vähenemise) kuluna (tuluna) käesoleva perioodi kasumiaruandes. Kui aga plaani kärbiti (s.t vähendati hüvitisi või plaaniga kaetud töötajate arvu) või see lõpparveldati (tööandja kohustus on täielikult täidetud) käesoleval perioodil, vähendatakse kindlaksmääratud hüvitise kohustust või see elimineeritakse ning ettevõte kajastab sellest tuleneva kasumi või kahjumi käesoleva perioodi kasumiaruandes.
Kindlaksmääratud hüvitistega plaani vara
28.22 Kui kindlaksmääratud hüvitiste kohustuse nüüdisväärtus aruandekuupäeval on väiksem kui plaani varade õiglane väärtus sellel kuupäeval, siis on plaanil ülejääk. Ettevõte kajastab plaani ülejääki kindlaksmääratud hüvitistega plaani varana ainult ulatuses, mil tal on võimalik saada ülejääk tagasi kas tulevaste sissemaksete vähendamise või plaanist tehtavate tagasimaksete kaudu.
Kindlaksmääratud hüvitistega plaani kulu
28.23 Ettevõte kajastab perioodi jooksul kindlaksmääratud hüvitiste kohustises toimunud netomuutuse, välja arvatud muutuse, mis on seotud perioodi jooksul töötajatele makstud hüvitistega või tööandja sissemaksetega, kindlaksmääratud hüvitistega plaanide kuluna perioodi jooksul. Seda kulu kajastatakse kas täies ulatuses kasumiaruandes kuluna või osaliselt kasumiaruandes ja osaliselt muus koondkasumis (vt paragrahv 28.24), välja arvatud juhul, kui käesoleva IFRSi mõnes muus peatükis nõutakse selle kajastamist osana mingi vara (näiteks varude või materiaalsete põhivarade) soetusmaksumusest.
Kajastamine – arvestusmeetodi valik
28.24 Ettevõte peab kajastama kõik aktuaarsed kasumid ja kahjumid nende esinemise perioodil. Ettevõte:
(a) kajastab kõik aktuaarsed kasumid ja kahjumid kasumiaruandes, või
(b) kajastab kõik aktuaarsed kasumid ja kahjumid muus koondkasumis
olenevalt arvestusmeetodi valikust. Ettevõte rakendab valitud arvestusmeetodit järjepidevalt kõikide oma kindlaksmääratud hüvitistega plaanide ning kõikide oma aktuaarsete kasumite ja kahjumite suhtes. Muus koondkasumis kajastatud aktuaarsed kasumid ja kahjumid esitatakse koondkasumiaruandes.
28.25 Netomuutus kindlaksmääratud hüvitiste kohustises, mis on kajastatud kindlaksmääratud hüvitiste plaani kuluna, sisaldab alljärgnevat:

   125   126   127   128   129