Page 46 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 46

finantsvaradega, näiteks ebasoodsad riiklikud või kohalikud majanduslikud tingimused või ebasoodsad muutused tööstusharus.
11.23 Muud tegurid võivad samuti olla tõendiks väärtuse languse kohta, kaasa arvatud ebasoodsa mõjuga olulised muutused tehnoloogilises, turu-, majanduslikus või juriidilises keskkonnas, kus emitent tegutseb.
11.24 Ettevõte hindab eraldi järgmiste finantsvarade väärtuse langust:
(a) kõik omakapitaliinstrumendid olenemata nende olulisusest, ja
(b) muud individuaalselt olulised finantsvarad.
Ettevõte hindab kõikide muude finantsvarade väärtuse langust kas eraldi või kogumina sarnaste krediidiriski tunnuste põhjal.
Mõõtmine
11.25 Ettevõte mõõdab järgmiste soetusmaksumuses või korrigeeritud soetusmaksumuses mõõdetud instrumentide väärtuse langust alljärgnevalt:
(a) kooskõlas paragrahvi 11.14 punktiga (a) korrigeeritud soetusmaksumuses mõõdetava instrumendi puhul on vara väärtuse langus vara bilansilise maksumuse ja vara esialgse sisemise intressimääraga diskonteeritud hinnanguliste rahavoogude nüüdisväärtuse vaheline erinevus. Kui sellisel finantsvaral on muutuv intressimäär, kasutatakse vara väärtuse languse mõõtmisel diskontomäärana sel hetkel kehtivat, lepingu põhjal arvutatud sisemist intressimäära.
(b) instrumendi puhul, mida mõõdetakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud väärtuse langus kooskõlas paragrahvi 11.14 punktiga (b) ja (c)(ii), on vara väärtuse langus erinevus kahe järgmise summa vahel: (1) vara bilansiline maksumus ja (2) parim hinnang (mis on paratamatult ligikaudne) summa kohta (mis võib olla null), mida ettevõte saaks vara eest, kui see müüdaks aruandekuupäeval.
Tühistamine
11.26 Kui järgneval perioodil kahjum vara väärtuse langusest väheneb ja seda vähenemist saab objektiivselt seostada sündmusega, mis toimub pärast vara väärtuse languse kajastamist (nagu näiteks võlgniku krediidireitingu paranemine), siis ettevõte tühistab eelnevalt kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi kas otse või allahindluse konto korrigeerimise kaudu. Tühistamise tulemusena ei või finantsvara bilansiline maksumus (ilma allahindluse kontota) ületada seda korrigeeritud soetusmaksumuse summat, mis oleks saadud juhul, kui vara väärtuse langust ei oleks kajastatud. Ettevõte kajastab tühistamise summa kohe kasumiaruandes.
Õiglane väärtus
11.27 Paragrahvi 11.14 punktis (c)(i) nõutakse liht- või eelisaktsiatesse tehtava investeeringu mõõtmist õiglases väärtuses juhul, kui aktsiate õiglast väärtust saab usaldusväärselt mõõta. Ettevõte kasutab aktsiate õiglase väärtuse kindaksmääramiseks järgmist hierarhiat:
(a) Parimaks tõendiks õiglase väärtuse kohta on sarnase vara noteeritud hind aktiivsel turul. Selleks on tavaliselt pakkumishind.
(b) Kui noteeritud hinnad ei ole kättesaadavad, on sarnase vara hiljutine tehinguhind tõendiks õiglase väärtuse kohta tingimusel, et majandustingimustes ei ole toimunud olulist muutust ega tehingu toimumisest kulunud olulisel määral aega. Kui ettevõte   44   45   46   47   48