Page 121 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 121

(e) pärast vara väärtuse languse tühistamise kajastamist korrigeerib ettevõte vajadusel raha genereeriva üksuse iga varaobjekti tulevaste perioodide amortisatsioonikulu, jaotamaks vara korrigeeritud bilansilist maksumust, millest on maha arvatud (võimalik) lõppväärtus, süstemaatiliselt selle järelejäänud elueale.
Avalikustatav info
 27.32 Ettevõte
avalikustab iga paragrahvis 27.33 toodud varaliigi kohta järgmise info:
(a) perioodi jooksul kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tulenevate kahjumite summad ja koondkasumiaruande (ja kasumiaruande juhul, kui see esitatakse) kirje(d), kus väärtuse langusest tulenevaid kahjumeid kajastatakse;
(b) perioodi jooksul kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse languse tühistamiste summad ja koondkasumiaruande (ja kasumiaruande juhul, kui see esitatakse) kirje(d), kus need vara väärtuse languse tühistamised kajastatakse.
27.33 Ettevõte
(a) varud;
avalikustab paragrahvis 27.32 nõutud info iga järgmise varaliigi kohta:
(b) materiaalsed põhivarad (sh soetusmaksumuse meetodil kajastatavad kinnisvarainvesteeringud);
(c) firmaväärtus;
(d) immateriaalsed varad, v.a firmaväärtus;
(e) investeeringud sidusettevõtetesse;
(f) investeeringud ühisettevõtmistesse.

   119   120   121   122   123