Page 51 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 51

Tagatis
11.46 Kui ettevõte on pantinud finantsvarad kohustiste või tingimuslike kohustiste tagatisena, avalikustab ta järgmise info:
(a) tagatisena panditud finantsvarade bilansiline maksumus;
(b) pandiga seotud tingimused.
Laenukohustuste tingimuste mittetäitmine ja rikkumine
11.47 Ettevõte avalikustab aruandekuupäeval kajastatud laenukohustuste, mille puhul esineb põhiosa, intressi, võlakustutusfondi või võla tagastamistingimuste osas lepingutingimuste mittetäitmist või rikkumist, mida ei ole aruandekuupäevaks lahendatud, kohta järgmise info:
(a) selle mittetäitmise või rikkumise üksikasjad;
(b) seonduvate laenukohustuste bilansiline maksumus aruandekuupäeval;
(c) asjaolu, kas see mittetäitmine või rikkumine lahendati või lepiti laenukohustuse tingimustes uuesti kokku enne finantsaruannete avaldamiseks heakskiitmist.
Tulu-, kulu-, kasumi- ja kahjumikirjed
11.48 Ettevõte avalikustab järgmised tulu-, kulu-, kasumi- või kahjumikirjed:
(a) tulud, kulud, kasumid ja kahjumid, kaasa arvatud õiglase väärtuse muutused, mis on kajastatud:
(i) finantsvaradelt, mida mõõdetakse õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande;
(ii) finantskohustistelt, mida mõõdetakse õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande;
(iii) finantsvaradelt, mida mõõdetakse korrigeeritud soetusmaksumuses;
(iv) finantskohustistelt, mida mõõdetakse korrigeeritud soetusmaksumuses;
(b) koondsummades intressitulud ja -kulud (kasutades sisemise intressimäära meetodit) finantsvarade või -kohustiste puhul, mida ei mõõdeta õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande.
(c) vara väärtuse langusest tulenev kahjum eraldi iga finantsvara liigi kohta.

   49   50   51   52   53