Page 109 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 109

ettevõttele või ettevõtete rühmale. Selline abi on näiteks tasuta tehniline või turundusalane nõustamine ning garantiide ja laenude andmine null- või madala intressimääraga.
25.peatükk
Laenukasutuse kulutused
Käesoleva peatüki rakendusala
25.1 Käesolevas peatükis käsitletakse laenukasutuse kulutuste kajastamist. Laenukasutused kulutused on intressid ja muud kulutused, mis tekivad ettevõttel seoses vahendite laenamisega. Laenukasutuse kulutuste hulka kuuluvad:
(a) intressikulud, mis on arvutatud kasutades sisemise intressimäära meetodit, mida on kirjeldatud 11. peatükis „Lihtfinantsinstrumendid“;
(b) finantskulud, mis tulenevad kooskõlas 20. peatükiga „Rendiarvestus“ kajastatud kapitalirendilepingutest;
(c) välisvaluutalaenudelt tekkivad valuutakursi erinevused sel määral, mil neid võib käsitleda intressikulude korrigeerimisena.
Kajastamine
25.2 Ettevõte kajastab kõiki laenukasutuse kulutusi kuluna kasumiaruandes sel perioodil, mil need tekivad.
Avalikustatav info
25.3 Paragrahvi 5.5 punktis (b) nõutakse finantskulude avalikustamist. Paragrahvi 11.48 punktis (b) nõutakse kogu intressikulu (kasutades sisemise intressimäära meetodit) avalikustamist finantskohustiste puhul, mida ei kajastata õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande. Käesolevas peatükis ei nõuta täiendava info avalikustamist.
   


   107   108   109   110   111