Page 27 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 27

8. peatükk
Finantsaruannete lisad
Käesoleva peatüki rakendusala
8.1 Käesolevas peatükis sätestatakse finantsaruannete lisades sisalduva info esitamise alusprintsiibid ja selle esitusviis. Lisad sisaldavad infot lisaks finantsseisundi aruandes, koondkasumiaruandes, kasumiaruandes (juhul, kui see esitatakse), kombineeritud kasumi- ja jaotamata kasumi aruandes (juhul, kui see esitatakse), omakapitali muutuste aruandes ja rahavoogude aruandes esitatavale infole. Lisad sisaldavad neis aruannetes esitatud objektide kirjeldust ja alajaotust ning infot selliste objektide kohta, mis ei vasta neis aruannetes kajastamise kriteeriumitele. Lisaks käesolevas peatükis esitatud nõuetele nõutakse peaaegu igas käesoleva IFRSi ülejäänud peatükis sellise info avalikustamist, mis tavapäraselt esitatakse lisades.
Lisade struktuur
8.2 Lisades:
(a) esitatakse info finantsaruannete koostamisaluste ja konkreetsete kasutatud
arvestusmeetodite kohta kooskõlas paragrahvidega 8.5–8.7;
(b) avalikustatakse käesolevas IFRSis nõutud info, mis ei ole esitatud mujal
finantsaruannetes; ja
(c) esitatakse info, mis ei ole esitatud mujal finantsaruannetes, kuid mis on oluline nende mõistmiseks.
8.3 Ettevõte esitab lisad teostatavuse piires süstemaatiliselt. Ettevõte esitab iga finantsaruannetes kajastatud kirje puhul viited vastavale lisades sisalduvale infole.
8.4 Ettevõte esitab lisad tavaliselt järgmises järjekorras:
(a) kinnitus selle kohta, et finantsaruanded on koostatud kooskõlas SME IFRSiga (vt paragrahv 3.3);
(b) kokkuvõte olulistest rakendatud arvestusmeetoditest (vt paragrahv 8.5);
(c) toetav info kõikide finantsaruannetes esitatud objektide kohta aruannete ja kirjete esitamise järjekorras; ja
(d) mis tahes muu avalikustatav info.
Arvestusmeetodite avalikustamine
8.5 Ettevõte avalikustab oluliste arvestusmeetodite kokkuvõttes alljärgneva:
(a) finantsaruannete koostamisel kasutatud mõõtmisalus (või -alused);
(b) muud kasutatud arvestusmeetodid, mis on olulised finantsaruannete mõistmiseks.
   

   25   26   27   28   29