Page 28 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 28

Info juhtkonnapoolsete hinnanguliste otsuste kohta
8.6 Lisaks raamatupidamislikele hinnangutele (vt paragrahv 8.7) avalikustab ettevõte oluliste arvestusmeetodite kokkuvõttes või muudes lisades arvestusmeetodite rakendamisel tehtud juhtkonnapoolsed hinnangulised otsused, millel on kõige olulisem mõju finantsaruannetes kajastatud summadele.
Info peamiste hindamisebakindluse allikate kohta
8.7 Ettevõte kajastab lisades info peamiste tulevikuprognooside ja muude peamiste hindamisebakindluse allikate kohta aruandekuupäeval, mis tekitavad riski, et varade ja kohustiste bilansilist maksumust võidakse järgmisel majandusaastal olulisel määral korrigeerida. Lisades esitatakse nende varade ja kohustiste kohta järgmised andmed:
(a) nende olemus;
(b) nende bilansiline maksumus aruandeperioodi lõpu seisuga.
  
   26   27   28   29   30