Page 57 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 57

12.24 Kui maandatavaks riskiks on korrigeeritud soetusmaksumuses mõõdetava võlainstrumendi muutuva intressimäära risk, kajastab ettevõte riskimaandamisinstrumendiks oleva intressi-swapi perioodilisi rahalisi tasaarveldamisi kasumiaruandes selles perioodis, mil tekib nõue või kohustus tasaarveldamisest.
12.25 Ettevõte lõpetab paragrahvis 12.23 määratletud riskimaandamisarvestuse juhul, kui:
(a) riskimaandamisinstrument aegub, müüakse või lõpetatakse;
(b) riskimaandamine ei vasta paragrahvis 12.16 toodud riskimaandamisarvestuse kriteeriumitele;
(c) prognoositava tehingu riskimaandamise puhul ei ole prognoositav tehing enam väga tõenäoline; või
(d) ettevõte tühistab määratluse.
Kui prognoositava tehingu toimumist enam ei eeldata või korrigeeritud soetusmaksumuses mõõdetava maandatava võlainstrumendi kajastamine lõpetatakse, siis liigitatakse muus koondkasumis kajastatud kasumid või kahjumid riskimaandamisinstrumendist muust koondkasumist ümber kasumiaruandesse.
Avalikustatav info
12.26 Käesolevat peatükki rakendav ettevõte avalikustab kogu 11. peatükis nõutava info, hõlmates avalikustatava infoga nii need finantsinstrumendid, mis kuuluvad käesoleva peatüki rakendusalasse kui ka need, mis kuuluvad 11. peatüki rakendusalasse. Kui ettevõte kasutab ka riskimaandamisarvestust, avalikustab ta paragrahvides 12.27-12.29 nõutava lisainfo.
12.27 Ettevõte avalikustab eraldi iga paragrahvis 12.17 kirjeldatud nelja riskiliigi riskimaandamise kohta järgmise info:
(a) riskimaandamise kirjeldus;
(b) riskimaandamisinstrumentidena määratletud finantsinstrumentide kirjeldus ja nende õiglane väärtus aruandekuupäeval;
(c) maandatavate riskide olemus, kaasa arvatud maandatava alusinstrumendi või -tehingu kirjeldus.
12.28 Kui ettevõte kasutab riskimaandamisarvestust fikseeritud intressimäära riski või ettevõtte omanduses oleva kauba hinnariski riskimaandamisel (paragrahvid 12.19–12.22), avalikustab ta järgmise info:
(a) riskimaandamisinstrumendi õiglase väärtuse muutuse summa, mis on kajastatud kasumiaruandes;
(b) maandatava alusinstrumendi või -tehingu õiglase väärtuse muutuse summa, mis on kajastatud kasumiaruandes.
12.29 Kui ettevõte kasutab riskimaandamisarvestust muutuva intressimäära riski, siduva kohustuse või väga tõenäolise prognoositava tehinguga kaasneva valuutariski või kauba hinnariski või välismaisesse äriüksusesse tehtud netoinvesteeringu valuutariski riskimaandamisel (paragrahvid 12.23–12.25), avalikustab ta järgmise info:
(a) perioodid, mil rahavood eeldatavasti tekivad ja mil need eeldatavasti mõjutavad kasumiaruannet;
(b) prognoositava tehingu kirjeldus, mille puhul rakendati eelnevalt riskimaandamisarvestust, kuid mis enam eeldatavasti ei toimu;
    55   56   57   58   59