Page 89 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 89

20.12 Rentnik amortiseerib kapitalirendi tingimustel renditud vara kooskõlas vastavat varaliiki käsitleva käesoleva IFRSi peatükiga, nt 17. peatükk „Materiaalne põhivara“, 18. peatükk või 19. peatükk „Äriühendused ja firmaväärtus“. Kui ei ole piisavalt kindel, et rentnik saab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse, amortiseeritakse vara täielikult kas rendiperioodi jooksul või vara kasuliku eluea jooksul, olenevalt sellest, kumb on lühem. Iga aruandeperioodi lõpus hindab rentnik samuti, kas kapitalirendi tingimustel renditud vara väärtus on langenud (vt 27. peatükk „Varade väärtuse langus“).
Avalikustatav info
20.13 Rentnik avalikustab järgmise info kapitalirentide kohta:
(a) iga varaliigi bilansiline maksumus aruandeperioodi lõpus;
(b) tulevaste rendimaksete miinimumsummad aruandeperioodi lõpu seisuga järgmiste perioodide kohta:
(i) kuni üks aasta;
(ii) üks kuni viis aastat; ja
(iii) hiljem kui viis aastat;
(c) rentniku oluliste rendikokkulepete üldine kirjeldus, mis sisaldab näiteks andmeid tingimuslike rendimaksete, pikendamis- või ostuoptsioonide ja hinnamuutmisklauslite, allrentide ning rendikokkulepetega seatud piirangute kohta.
20.14 Lisaks kehtivad kapitalirendi tingimustel vara rentinud rentnike suhtes ka varade kohta info avalikustamise nõuded, mis on toodud peatükkides 17, 18, 27 ja 34.
Rentnike finantsaruanded – kasutusrendid
Kajastamine ja mõõtmine
20.15 Rentnik kajastab kasutusrendiga seotud rendimaksed (välja arvatud kulutused seoses teenustega, näiteks kindlustuse ja hooldusega) lineaarselt kuluna, välja arvatud juhul, kui
(a) muu süstemaatiline alus peegeldab objektiivsemalt varast tuleneva hüve ajalist jaotumist kasutajale, isegi kui rendimaksed ei toimu samal alusel, või
(b) rendileandjale tasutavad maksed on struktureeritud nii, et need kasvavad koos eeldatava üldise inflatsiooniga (lähtudes avaldatud indeksitest või statistilistest andmetest), kompenseerimaks rendileandja kulutuste eeldatavat suurenemist seoses inflatsiooniga. Kui rendileandjale tasutavad maksed muutuvad muude tegurite kui üldise inflatsiooni tõttu, siis käesolevas punktis (b) toodud tingimus ei ole täidetud.
   Näide paragrahvi 20.15 punkti (b) rakendamise kohta:
& !         !       %     & ! 0
 !1.     %    .      
 2
       87   88   89   90   91