Page 155 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 155

soetusmaksumuseks päeval, mil hakatakse rakendama 13. peatükki või käesoleva IFRSi muid peatükke.
Avalikustatav info – soetusmaksumuse mudel
34.10 Ettevõte avalikustab järgmise info bioloogiliste varade suhtes, mida on mõõdetud soetusmaksumuse mudelit kasutades:
(a) bioloogiliste varade iga liigi kirjeldus;
(b) selgitus, miks õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt mõõdetav;
(c) kasutatud amortisatsioonimeetod;
(d) kasulikud eluead või kasutatud amortisatsioonimäärad;
(e) aruandeperioodi alguse ja lõpu bilansiline brutomaksumus ja akumuleeritud amortisatsioon (koos väärtuse langusest tuleneva kahjumiga).
Kaevandamistegevus
34.11 Käesolevat IFRSi kasutav ettevõte, mis tegeleb maavarade uurimise, hindamise või kaevandamisega (kaevandamistegevus), kajastab kaevandamistegevuses kasutatavate materiaalsete või immateriaalsete varade omandamise või arendamisega seotud kulutusi, rakendades vastavalt 17. peatükki „Materiaalne põhivara“ või 18. peatükki „Immateriaalsed varad, välja arvatud firmaväärtus“. Kui ettevõttel on kohustus demonteerida või eemaldada objekt või taastada kaevandamiskoht, siis selliseid kohustusi ja kulutusi arvestatakse kooskõlas 17. peatükiga ja 21. peatükiga „Eraldised, tingimuslikud varad ja tingimuslikud kohustised“.
Teenuste kontsessioonikokkulepped
34.12 Teenuste kontsessioonikokkulepe on kokkulepe, mille kohaselt valitsus või muu avaliku sektori üksus (kontsessiooni andja) sõlmib lepingu erasektori üksusega, et arendada (või täiustada), opereerida ja hooldada kontsessiooni andja infrastruktuuri varasid, nagu näiteks maanteid, sildu, tunneleid, lennujaamu, elektrienergia jaotusvõrke, vanglaid või haiglaid. Nende kokkulepete puhul kontsessiooni andja kontrollib või reguleerib seda, milliseid teenuseid, kellele ja mis hinnaga peab kontsessiooni saaja varade abil osutama ning samuti kontrollib varade võimalikku olulist jääkväärtust kokkuleppe kehtivusaja lõppedes.
34.13 Teenuste kontsessioonikokkuleppeid on kahte põhilist tüüpi:
(a) Esimese tüübi puhul saab kontsessiooni saaja finantsvara – lepingulise õiguse saada valitsuselt fikseeritud või kindlaksmääratava rahasumma või muu finantsvara avaliku sektori vara ehitamise või täiustamise eest ning seejärel selle vara opereerimise ja hooldamise eest määratletud ajaperioodi jooksul. See tüüp sisaldab valitsusepoolset garantiid selle kohta, et kontsessiooni saajale tasutakse võimalik puudujääk avaliku teenuse kasutajatelt saadud summade ning fikseeritud või kindlaksmääratavate summade vahel.
(b) Teise tüübi puhul saab kontsessiooni saaja immateriaalse vara – õiguse küsida tasu selliste avaliku sektori varade kasutamise eest, mida ta ehitab või täiustab ning seejärel opereerib ja hooldab määratletud ajaperioodi jooksul. Õigus küsida avaliku teenuse kasutajatelt tasu ei ole tingimusteta õigus saada raha, sest summad sõltuvad sellest, kui palju üldsus teenust kasutab.
     153   154   155   156   157