Page 31 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 31

(c) mõõdab ja esitab mittekontrollivale osalusele kuuluva osa konsolideeritavate tütarettevõtete aruandeperioodi kasumist või kahjumist eraldi emaettevõtte omanikele kuuluvast osast; ja
(d) mõõdab ja esitab mittekontrollivale osalusele kuuluva osa konsolideeritavate tütarettevõtete netovarast eraldi emaettevõtte omanikele kuuluvast omakapitalist. Mittekontrollivale osalusele kuuluv osa netovarast koosneb:
(i) mittekontrollivate osaluste summast, mis on arvutatud äriühenduse kuupäeval kooskõlas 19. peatükiga „Äriühendused ja firmaväärtus“, ja
(ii) mittekontrollivale osalusele kuuluvast osast omakapitali muutustes alates äriühenduse kuupäevast.
9.14 Emaettevõtte omanikele ja mittekontrollivatele osalustele jaotatavad proportsionaalsed osad kasumist või kahjumist ja omakapitali muutustest määratakse kindlaks olemasolevate osaluste alusel ja need ei peegelda optsioonide või konverteerivate instrumentide võimalikku kasutamist või konverteerimist.
Kontsernisisesed saldod ja tehingud
9.15 Kontsernisisesed saldod ja tehingud, sealhulgas tulud, kulud ja dividendid, elimineeritakse täielikult. Kontsernisisestest tehingutest tulenevad kasumid ja kahjumid, mida kajastatakse selliste varade koosseisus nagu varud ja materiaalsed põhivarad, elimineeritakse täielikult. Kontsernisisesed kahjumid võivad viidata vara väärtuse langusele, mida tuleb kajastada konsolideeritud finantsaruannetes (vt peatükk 27 „Varade väärtuse langus“). 29. peatükki „Tulumaks“ rakendatakse ajutiste erinevuste puhul, mis tekivad kontsernisisestest tehingutest tulenevate kasumite ja kahjumite elimineerimisel.
Ühtne aruandekuupäev
9.16 Konsolideeritud finantsaruannete koostamisel kasutatud emaettevõtte ja tema tütarettevõtete finantsaruanded koostatakse sama aruandekuupäeva seisuga, välja arvatud juhul, kui see on teostamatu.
Ühtsed arvestusmeetodid
9.17 Konsolideeritud finantsaruannete koostamisel kasutatakse ühtseid arvestusmeetodeid sarnastes tingimustes toimunud samalaadsete tehingute, muude sündmuste ja olukordade kajastamiseks. Kui kontserni liige kasutab arvestusmeetodeid, mis erinevad konsolideeritud finantsaruannetes sarnastes tingimustes toimunud samalaadsete tehingute ja sündmuste kajastamiseks kasutatavatest arvestusmeetoditest, tehakse konsolideeritud finantsaruannete koostamisel selle finantsaruannetesse vastavad korrigeerimised.
Tütarettevõtete omandamine ja müük
9.18 Tütarettevõtte tulud ja kulud kajastatakse konsolideeritud finantsaruannetes alates omandamise kuupäevast. Tütarettevõtte tulud ja kulud kajastatakse konsolideeritud finantsaruannetes kuni kuupäevani, mil emaettevõttel kaob tütarettevõtte üle kontroll. Tütarettevõtte müügikasumi ja selle bilansilise maksumuse vaheline erinevus müügikuupäeval, välja arvatud 30. peatüki „Välisvaluutaarvestus“ kohaselt omakapitalis kajastatud välismaise tütarettevõttega seotud võimalike valuutakursi erinevuste kumulatiivne summa, kajastatakse konsolideeritud koondkasumiaruandes (või kasumiaruandes juhul, kui see esitatakse) kasumi või kahjumina tütarettevõtte müügist.


   29   30   31   32   33