Page 54 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 54

väärtuse usaldusväärne mõõdik on jälle kättesaadav, mõõdab ettevõte instrumenti selles soetusmaksumuses, millest on maha arvatud väärtuse langus.
Õiglane väärtus
12.10 Ettevõte rakendab paragrahvides 11.27–11.32 toodud õiglase väärtuse juhiseid õiglase väärtuse mõõtmisel kooskõlas käesoleva peatükiga ja õiglase väärtuse mõõtmisel kooskõlas 11.peatükiga.
12.11 Nõudmisel maksmisele kuuluva finantskohustise õiglane väärtus ei ole väiksem kui nõudmisel maksmisele kuuluv summa, diskonteerituna alates esimesest kuupäevast, mil selle summa maksmist võidakse nõuda.
12.12 Finantsvarade ja kohustiste mõõtmisel nende esmasel arvele võtmisel ei kaasa ettevõte tehingukulusid selliste finantsvarade ja -kohustiste puhul, mida pärast arvelevõtmist mõõdetakse õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande. Kui vara eest tasumine toimub edasilükatud maksetega või seda finantseeritakse turu intressimäärast erineva intressimääraga, mõõdab ettevõte vara selle arvele võtmisel tulevaste maksete nüüdisväärtuses, diskonteerituna turu intressimääraga.
Soetusmaksumuses või korrigeeritud soetusmaksumuses mõõdetud finantsinstrumentide väärtuse langus
12.13 Finantsinstrumentide suhtes, mida mõõdetakse kooskõlas käesoleva peatükiga soetusmaksumuses, millest on maha arvatud väärtuse langus, rakendab ettevõte paragrahvides 11.21–11.26 toodud juhiseid soetusmaksumuses mõõdetud finantsinstrumendi väärtuse languse kohta.
Finantsvara või -kohustise kajastamise lõpetamine
12.14 Käesolevas peatükis käsitletud finantsvarade ja –kohustiste suhtes rakendab ettevõte paragrahvides 11.33–11.38 toodud kajastamise lõpetamise nõudeid.
Riskimaandamisarvestus
12.15 Kui on täidetud teatud kriteeriumid, võib ettevõte määratleda riskimaandamisinstrumendi ja maandatava alusinstrumendi või -tehingu vahelise riskimaandamissuhte nii, et see vastab riskimaandamisarvestuse kriteeriumitele. Riskimaandamisarvestus võimaldab nii riskimaandamisinstrumendilt kui ka maandatavalt alusinstrumendilt või -tehingult saadavat kasumit ja kahjumit kajastada kasumiaruandes samaaegselt.
12.16 V astamaks riskimaandamisarvestuse kriteeriumitele, peab ettevõtte vastama kõikidele järgmistele tingimustele:
(a) ettevõte määratleb ja dokumenteerib riskimaandamissuhte selliselt, et maandatav risk, maandatav alusinstrument või -tehing ja riskimaandamisinstrument on selgelt identifitseeritud ning maandatavas alusinstrumendis või -tehingus sisalduv risk on see risk, mida maandatakse riskimaandamisinstrumendiga;
(b) maandatav risk on üks paragrahvis 12.17 määratletud riskidest;
(c) riskimaandamisinstrument on selline, nagu see on määratletud paragrahvis 12.18;
       52   53   54   55   56