Page 84 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 84

Äriühenduse soetusmaksumus
19.11 Omandaja mõõdab äriühenduse soetusmaksumust järgmiste komponentide koondsummana:
(a) omandaja poolt omandatavas kontrolli omandamise eesmärgil üleantud varade, tekkinud või võetud kohustiste ja omandaja poolt emiteeritud omakapitaliinstrumentide õiglased väärtused äriühenduse kuupäeval ning
(b) äriühendusega otseselt seotud väljaminekud.
Äriühenduse soetusmaksumuse korrigeerimine sõltuvalt tulevastest sündmustest
19.12 Kui äriühenduse lepingus nähakse ette äriühenduse soetusmaksumuse korrigeerimist sõltuvalt võimalikest tulevastest sündmustest, lisab omandaja selle korrigeerimise hinnangulise summa äriühenduse soetusmaksumusse omandamise kuupäeva seisuga, kui korrigeerimine on tõenäoline ja seda saab usaldusväärselt mõõta.
19.13 Kui aga võimalikku korrigeerimist ei kajastata omandamise kuupäeval, kuid see korrigeerimine muutub tõenäoliseks ja seda saab usaldusväärselt mõõta hiljem, käsitletakse täiendavat tasu äriühenduse soetusmaksumuse korrigeerimisena.
Äriühenduse soetusmaksumuse jaotamine omandatud varadele ning võetud kohustistele ja tingimuslikele kohustistele
19.14 Omandaja jaotab omandamise kuupäeval äriühenduse soetusmaksumuse, võttes omandatava eristatavad varad, kohustised ja eraldised nende tingimuslike kohustiste suhtes, mis vastavad paragrahvis 19.20 toodud kajastamiskriteeriumitele, arvele nende õiglastes väärtustes sellel kuupäeval. Kui tekib vahe äriühenduse soetusmaksumuse ja eelmainitud viisil arvele võetud eristatavate varade, kohustiste ja tingimuslike kohustiste omandajale õiglaste väärtuste netosummast kuuluva osaluse vahel, kajastatakse see kooskõlas paragrahvidega 19.22–19.24 (firmaväärtusena või nn negatiivse firmaväärtusena).
19.15 Omandamise kuupäeval võtab omandaja omandatava eristatavad varad, kohustised ja tingimuslikud kohustised arvele eraldi objektidena vaid siis, kui need vastavad sellel kuupäeval järgmistele kriteeriumitele:
(a) vara, v.a immateriaalse vara, puhul on tõenäoline, et omandaja saab sellest varast tulevikus majanduslikku kasu ja vara õiglast väärtust saab usaldusväärselt mõõta;
(b) kohustise, v.a tingimusliku kohustise, puhul on tõenäoline, et sellest kohustisest vabanemine nõuab tulevikus ressurssidest loobumist ja kohustise õiglast väärtust saab usaldusväärselt mõõta;
(c) immateriaalse vara või tingimusliku kohustise puhul saab nende õiglast väärtust usaldusväärselt mõõta.
19.16 Omandaja koondkasumiaruandesse liidetakse omandatava kasumiaruanne alates omandamise kuupäevast, lisades omandatava tulud ja kulud lähtuvalt äriühenduse soetusmaksumusest omandaja jaoks. Näiteks omandatava amortiseeritavate varadega seotud amortisatsioonkulu, mida kajastatakse pärast omandamise kuupäeva omandaja koondkasumiaruandes, peab põhinema nende amortiseeritavate varade õiglastel väärtustel omandamise kuupäeval, s.t nende soetusmaksumusel omandaja jaoks.
19.17 Ostumeetodit rakendatakse alates omandamise kuupäevast, s.o kuupäevast, mil omandaja saavutab kontrolli omandatava üle. Kuna kontroll on võime mõjutada ettevõtte või äritegevuse finants- ja tegevuspoliitikat nii, et selle tegevusest saadakse majanduslikku kasu, ei pruugi kontrolli saavutamiseks olla vajalik tehingu juriidiline sõlmimine või lõpetamine. Selle
   82   83   84   85   86