Page 158 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 158

(c) liigitab ümber objektid, mida ta oma eelmise finantsaruandlusraamistiku kohaselt kajastas üht tüüpi varana, kohustisena või omakapitali komponendina, kuid mis käesoleva IFRSi kohaselt on teist tüüpi vara, kohustis või omakapitali komponent; ja
(d) rakendab käesolevat IFRSi kõikide kajastatud varade ja kohustiste mõõtmisel.
35.8 Arvestusmeetodid, mida ettevõte oma käesoleva IFRSi kohases finantsseisundi algaruandes kasutab, võivad erineda neist, mida ta sama kuupäeva seisuga kasutas kooskõlas oma eelmise finantsaruandlusraamistikuga. Vajalikud korrigeerimised tulenevad tehingutest, sündmustest või tingimustest, mis toimusid või esinesid enne käesolevale IFRSile ülemineku kuupäeva. Seetõttu kajastab ettevõte neid korrigeerimisi otse jaotamata kasumis (või kui on asjakohane, muus omakapitali kategoorias) käesolevale IFRSile ülemineku kuupäeva seisuga.
35.9 Käesoleva IFRSi esmakordsel kasutuselevõtmisel ei muuda ettevõte tagasiulatuvalt arvestusmeetodeid, mida ta kasutas oma eelmise finantsaruandlusraamistiku kohaselt järgmiste tehingute suhtes:
(a) finantsvarade ja -kohustiste kajastamise lõpetamine. SME IFRSi kasutuselevõtmisel ei tohi kajastada neid finantsvarasid ja -kohustisi, mille kajastamine lõpetati ettevõtte eelmise arvestusraamistiku kohaselt enne ülemineku kuupäeva. Samas sellise finantsvara ja -kohustise puhul, mille kajastamine oleks tulnud SME IFRSi kohaselt lõpetada enne ülemineku kuupäeva, kuid mille kajastamist ei lõpetatud ettevõtte eelmise arvestusraamistiku kohaselt, võib ettevõte otsustada (a) lõpetada nende kajastamise SME IFRSi kasutuselevõtmisel või (b) jätkata nende kajastamist kuni nende realiseerimise või arveldamiseni.
(b) riskimaandamisinstrumentide arvestus. Ettevõte ei muuda oma riskimaandamisinstrumentide arvestust enne SME IFRSile ülemineku kuupäeva riskimaandamissuhete puhul, mis ei eksisteeri enam ülemineku kuupäeval. Ülemineku kuupäeval eksisteerivate riskimaandamissuhete puhul järgib ettevõte 12. peatükis „Muud finantsinstrumentide teemad“ riskimaandamisinstrumentide arvestuse nõudeid, sealhulgas 12. peatüki tingimustele mittevastavate riskimaandamissuhete arvestuse lõpetamise nõudeid;
(c) raamatupidamislikud hinnangud;
(d) lõpetatud tegevusvaldkonnad.
(e) mittekontrollivate osaluste mõõtmine. Paragrahvis 5.6 toodud nõuet jaotada kasumit või kahjumit ja koondkasumit mittekontrolliva osaluse ja emaettevõtte omanike vahel rakendatakse edasiulatuvalt alates SME IFRSile ülemineku kuupäevast (või varasemast kuupäevast, kui käesolevat IFRSi rakendatakse äriühenduste arvestuse korrigeerimiseks – vt paragrahv 35.10).
35.10 Ettevõte võib kasutada ühte või mitut alljärgnevat erandit oma käesoleva IFRSiga vastavuses olevate esimeste finantsaruannete koostamisel:
(a) Äriühendused. Esmakordne kasutuselevõtja võib otsustada mitte rakendada 19. peatükki „Äriühendused ja firmaväärtus“ äriühenduste suhtes, mis toimusid enne käesolevale IFRSile ülemineku kuupäeva. Kui aga esmakordne kasutuselevõtja korrigeerib mõnda äriühendust 19. peatüki nõuete kohaselt, korrigeerib ta kõiki hilisemaid äriühendusi.
(b) Aktsiapõhised maksetehingud. Esmakordne kasutuselevõtja ei ole kohustatud rakendama 26. peatükki „Aktsiapõhine makse“ omakapitaliinstrumentide suhtes, mida võimaldati enne käesolevale IFRSile ülemineku kuupäeva ega aktsiapõhistest   156   157   158   159   160