Page 38 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 38

Hinnangu muutuse avalikustamine
10.18 Ettevõte avalikustab iga raamatupidamisliku hinnangu muutuse olemuse ja selle muutuse mõju varadele, kohustistele, tuludele ja kuludele aruandeperioodil. Juhul kui muutuse mõju hindamine ühe või enama tulevase perioodi suhtes on ettevõtte poolt teostatav, avalikustab ettevõte need hinnangud.
Eelmiste perioodide vigade korrigeerimine
10.19 Eelmiste perioodide vead on kajastamata jätmised või väärkajastamised ettevõtte ühe või enama eelmise perioodi finantsaruannetes, mis on tekkinud sellise usaldusväärse info mittekasutamisest või väärkasutamisest,
(a) mis oli kättesaadav nende perioodide finantsaruannete avaldamiseks heakskiitmise hetkel, ja
(b) mille hankimist ja arvessevõtmist nende finantsaruannete koostamisel ja esitamisel oleks võinud põhjendatult eeldada.
10.20 Selliste vigade hulka kuuluvad matemaatilised vead, arvestusmeetodite rakendamisel tehtud vead, faktide ignoreerimise või väärtõlgendamise ja pettuse mõjud.
10.21 Ettevõte korrigeerib sel määral, mil see on teostatav, tagasiulatuvalt olulised eelmiste perioodide vead oma esimestes pärast vigade avastamist avaldamiseks heakskiidetud finantsaruannetes:
(a) korrigeerides eelmis(t)e perioodi(de), mil viga esines, võrdlusandmeid, või
(b) kui viga esines enne varaseimat eelmist esitatud perioodi, korrigeerides varaseima eelmise esitatud perioodi varade, kohustiste ja omakapitali algsaldosid.
10.22 Kui vea mõjude kindlaksmääramine ühe või enama eelmise esitatud perioodi võrdlusandmete suhtes on teostamatu, korrigeerib ettevõte varaseima perioodi varade, kohustiste ja omakapitali algsaldosid, mille suhtes tagasiulatuv korrigeerimine on teostatav (milleks võib olla käesolev periood).
Eelmiste perioodide vigade avalikustamine
10.23 Ettevõte avalikustab eelmise perioodi vigade kohta alljärgneva:
(a) eelmise perioodi vea olemus;
(b) iga eelmise esitatud perioodi kohta iga mõjutatud finantsaruannete kirje korrigeerimise summa määral, mil see on teostatav;
(c) korrigeerimise summa varaseima eelmise esitatud perioodi alguse seisuga määral, mil see on teostatav;
(d) selgitus, kui punktides (b) või (c) avalikustatud summade kindlaksmääramine ei ole teostatav;
Seda infot ei pea enam kordama tulevaste perioodide finantsaruannetes.
 
   36   37   38   39   40