Page 120 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 120

vähenemisele või enam mitteeksisteerimisele viitavad märgid on tavaliselt vastupidised paragrahvis 27.9 toodud märkidele. Selliste märkide esinemise korral hindab ettevõte, kas kogu eelnev kahjum vara väärtuse langusest või osa sellest tuleks tühistada. Selle kindlaksmääramise protseduur sõltub sellest, kas vara väärtuse languse kahjum põhines:
(a) individuaalse vara kaetaval väärtusel (vt paragrahv 27.30), või
(b) raha genereeriva üksuse, kuhu vara kuulub, kaetaval väärtusel (vt paragrahv 27.31).
Tühistamine juhul, kui hinnati individuaalse vara, mille väärtus on langenud, kaetavat väärtust
27.30 Kui esialgne kahjum vara väärtuse langusest põhines individuaalse vara, mille väärtus on langenud, kaetaval väärtusel, kehtivad järgmised nõuded:
(a) ettevõte hindab vara kaetavat väärtust käesoleval aruandekuupäeval;
(b) kui vara hinnanguline kaetav väärtus ületab selle bilansilise maksumuse, suurendab ettevõte selle bilansilist maksumust kaetava väärtuseni, võttes arvesse punktis (c) toodud piirangut. Selline suurendamine on vara väärtuse languse tühistamine. Ettevõte kajastab tühistamist kohe kasumiaruandes;
(c) vara väärtuse languse tühistamine ei suurenda vara bilansilist maksumust kõrgemale sellest bilansilisest maksumusest, mida oleks kajastatud (võttes arvesse amortisatsiooni) siis, kui vara väärtuse langust ei oleks eelmistel perioodidel kajastatud;
(d) pärast vara väärtuse languse tühistamise kajastamist korrigeerib ettevõte vara tulevaste perioodide amortisatsioonikulu, jaotamaks vara korrigeeritud bilansilist maksumust, millest on maha arvatud (võimalik) lõppväärtus, süstemaatiliselt selle järelejäänud elueale.
Tühistamine, kui kaetav väärtus määrati kindlaks raha genereeriva üksuse kohta
27.31 Kui esialgne kahjum vara väärtuse langusest põhines raha genereeriva üksuse, kuhu vara kuulus, kaetaval väärtusel, kehtivad järgmised nõuded:
(a) ettevõte hindab raha genereeriva üksuse kaetavat väärtust käesoleval aruandekuupäeval;
(b) kui raha genereeriva üksuse hinnanguline kaetav väärtus ületab selle bilansilise maksumuse, on seda ületav summa vara väärtuse languse tühistamine. Ettevõte jaotab selle tühistamise summa üksuse varadele, välja arvatud firmaväärtus, proportsionaalselt nende varade bilansilise maksumusega, arvestades punktis (c) toodud piirangut. Selliseid bilansilise maksumuse suurendamisi käsitletakse nende varade väärtuse languse tühistamisena ja neid kajastatakse kohe kasumiaruandes;
(c) vara väärtuse languse tühistamise jaotamisel raha genereeriva üksuse varadele ei või tühistamise tulemusena suurendada ühegi varaobjekti bilansilist maksumust kõrgemale
(i) selle kaetavast väärtusest, ja
(ii) bilansilisest maksumusest, mida oleks kajastatud (võttes arvesse amortisatsiooni) siis, kui vara väärtuse langust ei oleks eelmistel perioodidel kajastatud,
olenevalt sellest, kumb on madalam;
(d) vara väärtuse languse tühistamise summa, mida ei saa jaotada mingile varaobjektile punktis (c) toodud piirangu tõttu, jaotatakse proportsionaalselt teistele antud raha genereeriva üksuse varaobjektidele, välja arvatud firmaväärtus.;

   118   119   120   121   122