Page 139 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 139

näiteks juhul, kui äriüksus akumuleerib raha ning teisi monetaarseid varasid ja kohustisi, teeb kulusid, genereerib tulu ja võtab laenu põhiliselt kohalikus valuutas;
(b) asjaolu, kas aruandva ettevõttega toimuvad tehingud moodustavad väikese või suure osa välismaise äriüksuse tegevusest;
(c) asjaolu, kas välismaise äriüksuse tegevusega seotud rahavood mõjutavad otseselt aruandva ettevõtte rahavoogusid ning on tema jaoks kergesti kättesaadavad;
(d) asjaolu, kas välismaise äriüksuse tegevusest tulenevad rahavood on piisavad olemasolevate ja tavaoludes eeldatavate võlakohustuste täitmiseks ilma aruandva ettevõtte poolse toetuseta.
Välisvaluutatehingute kajastamine arvestusvaluutas
Esmane arvele võtmine
30.6 Välisvaluutatehing on tehing, mis on fikseeritud või nõuab arveldust välisvaluutas, sealhulgas tehingud, mis tulenevad sellest, kui ettevõte kas:
(a) ostab või müüb kaupu või teenuseid, mille hind on fikseeritud välisvaluutas;
(b) võtab või annab laenu, kui tagasimakstavad või -saadavad summad on fikseeritud välisvaluutas; või
(c) muul viisil omandab või müüb varasid või võtab või arveldab kohustusi, mis on fikseeritud välisvaluutas.
30.7 Välisvaluutatehingu esmasel kajastamisel arvestusvaluutas arvestatakse välisvaluuta summa ümber arvestusvaluutaks, kasutades arvestusvaluuta ja välisvaluuta vahelist päevakurssi (spot- kurssi) tehingu kuupäeval.
30.8 Tehingu kuupäevaks on kuupäev, mil tehingut esmakordselt kajastatakse kooskõlas käesoleva IFRSiga. Praktilistel põhjustel kasutatakse tihti kurssi, mis on ligilähedane tehingu kuupäeva tegelikule kursile; näiteks võib kõigi antud perioodil samas välisvaluutas teostatud tehingute suhtes kasutada nädala või kuu keskmist kurssi. Samas juhul, kui valuutakursid oluliselt kõiguvad, ei ole perioodi keskmise kursi kasutamine asjakohane.
Kajastamine järgmiste aruandeperioodide lõpus
30.9 Iga aruandeperioodi lõpus ettevõte:
(a) arvestab välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustised ümber, kasutades
sulgemiskurssi;
(b) arvestab välisvaluutas fikseeritud ajaloolises soetusmaksumuses mõõdetavad mittemonetaarsed varad ja kohustised ümber, kasutades tehingu kuupäeval kehtinud valuutakurssi; ja
(c) arvestab välisvaluutas fikseeritud õiglases väärtuses mõõdetavad mittemonetaarsed varad ja kohustised ümber, kasutades õiglase väärtuse määramise kuupäeval kehtinud valuutakurssi.
30.10 Ettevõte kajastab nende tekkimise perioodi kasumiaruandes valuutakursi vahed, mis tekivad monetaarsete objektide arveldamisel või ümberarvestamisel kursiga, mis erineb kursist, millega need võeti arvele esmasel kajastamisel kas aruandeperioodi või eelmiste perioodide jooksul, välja arvatud paragrahvis 30.13 kirjeldatud juhul.
    137   138   139   140   141