Page 118 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 118

(e) muud tegurid, nagu likviidsuse puudumine, mida turul osalejad tulevaste rahavoogude, mida ettevõte varast saada loodab, hindamisel arvesse võtaksid.
27.17 Kasutusväärtuse mõõtmisel hõlmavad tulevaste rahavoogude hinnangud:
(a) vara jätkuvast kasutamisest tulenevate raha laekumiste prognoose;
(b) prognoose raha väljamaksete (sh vara kasutamisvalmidusse viimisega seotud väljamaksete) kohta, mis on hädavajalikud vara jätkuvast kasutamisest tulenevate raha laekumiste tekitamiseks ning mis on kas otseselt seotud antud varaga või mida saab põhjendatult ja järjepidevalt antud varale jaotada;
(c) võimalikke neto rahavooge, mis saadakse (või makstakse) vara müügil selle kasuliku eluea lõpus teadlike, huvitatud ja sõltumatute osapoolte vahelises tehingus.
Ettevõte võib rahavoogude hindamisel kasutada uuemaid finantseelarveid või -prognoose, kui need on olemas. Koostamaks rahavoogude prognoosi perioodide kohta, mis järgnevad uusimate eelarvete või prognoosidega kaetud perioodidele, võib ettevõte ekstrapoleerida eelarvetel/prognoosidel põhinevaid prognoose järgnevatele aastatele, kasutades selleks püsivat või kahanevat kasvumäära, välja arvatud juhul, kui tõusev määr on põhjendatud.
27.18 Tulevaste rahavoogude hinnangud ei sisalda alljärgnevat:
(a) finantseerimistegevusest tulenevad raha laekumised ja väljamaksed, või
(b) tulumaksu laekumised või väljamaksed.
27.19 Tulevasi rahavoogusid hinnatakse, lähtudes vara hetkeseisundist. Tulevaste rahavoogude hinnangud ei tohi sisaldada hinnangulisi tulevasi raha laekumisi ega väljamakseid, mis eeldatavasti tulenevad alljärgnevast:
(a) tulevane ümberstruktureerimine, mida ettevõte ei ole veel kohustunud läbi viima, või
(b) vara tootluse parendamine või kasvatamine.
27.20 Nüüdisväärtuse arvutusel kasutatav diskontomäär (või diskontomäärad) on maksueelne määr, mis väljendab hetke turuhinnanguid alljärgneva kohta:
(a) raha aegväärtus, ja
(b) varaga seonduvad spetsiifilised riskid, mille suhtes tulevaste rahavoogude hinnanguid ei ole korrigeeritud.
Vara kasutusväärtuse mõõtmisel kasutatud diskontomäär(ad) ei väljenda riske, mille suhtes on tulevaste rahavoogude hinnanguid korrigeeritud, vältimaks topeltarvestust.
Raha genereeriva üksuse väärtuse languse kajastamine ja mõõtmine
27.21 Raha genereeriva üksuse väärtuse langusest tulenev kahjum kajastatakse siis ja ainult siis, kui üksuse kaetav väärtus on madalam üksuse bilansilisest maksumusest. Vara väärtuse langusest tulenev kahjum jaotatakse, vähendamaks üksuse varade bilansilisi maksumusi alljärgnevas järjekorras:
(a) esiteks vähendatakse antud raha genereerivale üksusele jaotatud firmaväärtuse bilansilist maksumust, ja
(b) seejärel jaotatakse teistele selle raha genereeriva üksuse varadele proportsionaalselt iga selle üksuse vara bilansilise maksumusega.
27.22 Samas ei vähenda ettevõte ühegi raha genereeriva üksuse varaobjekti bilansilist maksumust madalamaks, kui on kõrgeim järgmistest väärtustest:


   116   117   118   119   120