Page 106 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 106

(a) teatud kuupäevaks teostatud tööga seoses esinenud kulutuste osakaal kogu töö hinnangulistest kulutustest. T eatud kuupäevaks teostatud töödega seoses esinenud kulutused ei sisalda tulevase tegevusega seotud kulutusi, näiteks kulutusi materjalidele või ettemakseid;
(b) teostatud tööde ülevaatus;
(c) osutatud teenuse või tehtud lepingulise töö kvantitatiivne osa kogu osutatavast teenusest või tehtavast tööst.
Klientidelt saadud vahemaksed ja ettemaksed ei ole sageli vastavuses teostatud töödega.
23.23 Tehingu või lepingu täitmisel tulevikus toimuva tegevusega seotud kulutused, näiteks kulutused materjalidele ja ettemaksed, kajastab ettevõte varana, kui on tõenäoline, et need kulutused on kaetavad.
23.24 Ettevõte kajastab kohe kuluna kõik kulutused, mis ei ole tõenäoliselt kaetavad.
23.25 Kui ehituslepingu tulemust ei ole võimalik usaldusväärselt prognoosida, siis:
(a) ettevõte kajastab tulu ainult selliste tehtud lepinguliste kulutuste ulatuses, mis on tõenäoliselt kaetavad, ja
(b) ettevõte kajastab lepingulised kulutused perioodi kuluna.
23.26 Kui on tõenäoline, et ehituslepinguga seotud lepingulised kulutused ületavad lepingulise tulu summat, kajastatakse eeldatav kahjum kohe kuluna, moodustades vastava eraldise kahjuliku lepingu suhtes (vt 21. peatükk).
23.27 Kui lepingulise tuluna kajastatud summa laekumine muutub ebatõenäoliseks, kajastab ettevõte ebatõenäoliselt laekuva summa kuluna, mitte lepingulise tulu korrigeerimisena.
Intressid, litsentsitasud (rojaltid) ja dividendid
23.28 Vara kasutada andmisest saadavat tulu intresside, litsentsitasude (rojaltite) ja dividendide vormis kajastab ettevõte paragrahvis 23.29 toodud alustel, kui:
(a) on tõenäoline, et ettevõte saab tehingust majanduslikku kasu, ja
(b) tulu summat on võimalik usaldusväärselt mõõta.
23.29 Ettevõte kajastab tulu järgmistel alustel:
(a) intressi kajastamisel kasutatakse sisemise intressimäära meetodit, mis on kirjeldatud paragrahvides 11.15–11.20;
(b) litsentsitasud (rojaltid) kajastatakse tekkepõhiselt, võttes arvesse lepingu sisu;
(c) dividendid kajastatakse siis, kui omanikul tekib õigus makse saamiseks.
Avalikustatav info
Üldiselt avalikustatav info tulu kohta
23.30 Ettevõte avalikustab:
(a) tulu kajastamisel kasutatavad arvestusmeetodid, kaasa arvatud teenuste osutamisega seotud tehingute valmidusaste kindlaksmääramiseks kasutatavad meetodid;
     104   105   106   107   108