Page 133 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 133

realiseeritakse või edasilükkunud tulumaksu kohustisi arveldatakse (paragrahvid 29.18– 29.25);
(g) kajastab edasilükkunud tulumaksu varade väärtuse allahindluse selliselt, et bilansiline netomaksumus võrdub kõrgeima summaga, mille realiseerumine on tõenäolisem kui mitterealiseerumine, lähtudes praegusest või tulevasest maksustatavast kasumist (paragrahvid 29.21 ja 29.22);
(h) jaotab jooksva ja edasilükkunud tulumaksu kasumi või kahjumi, muu koondkasumi ja omakapitali vastavatele komponentidele (paragrahv 29.27);
(i) esitab ja avalikustab nõutava info (paragrahvid 29.28–29.32).
Jooksva tulumaksu kajastamine ja mõõtmine
29.4 Ettevõte kajastab jooksva tulumaksu kohustist käesoleva ja eelmiste perioodide maksustatava kasumi suhtes. Kui käesoleva ja eelmiste perioodide eest makstud tulumaks ületab nende perioodide eest tasumisele kuuluva tulumaksu summat, kajastab ettevõtte liigselt makstud summa jooksva tulumaksu varana.
29.5 Ettevõte kajastab jooksva tulumaksu vara maksukahjumi suhtes, mille abil saab tagasi nõuda eelmistel perioodidel makstud tulumaksu.
29.6 Ettevõte mõõdab jooksva tulumaksu kohustise (vara) summas, mida ta eeldatavasti maksab (saab tagasi), lähtudes aruandekuupäeval kehtivatest või sisuliselt kehtivatest maksumääradest ja seadustest. Ettevõte loeb maksumäärasid sisuliselt kehtivateks, kui jõustumisprotsessi lõpuleviimiseks vajalikud tulevased sündmused ei ole tulemust varasemalt mõjutanud ja tõenäoliselt ei mõjuta ka nüüd. Täiendavad mõõtmise juhised on toodud paragrahvides 29.23– 29.25.
29.7 Ettevõte kajastab jooksva tulumaksu kohustise või vara muutused maksukuluna kasumiaruandes, välja arvatud käesoleva IFRSi kohaselt muus koondkasumis kajastatud tulu- või kuluobjektiga seotud muutused, mis kajastatakse muus koondkasumis.
29.8 Paragrahvide 29.4 ja 29.5 kohaselt kajastatud summades arvestab ettevõte maksuhalduri poolse kontrolli võimalike tulemuste mõju, mis on mõõdetud kooskõlas paragrahviga 29.24.
Edasilükkunud tulumaksu kajastamine Üldine kajastamispõhimõte
29.9 Ettevõte kajastab edasilükkunud tulumaksu vara või kohustise minevikus toimunud tehingute või sündmustega seoses tulevikus tagastatava või makstava tulumaksu suhtes. See tulumaks tuleneb erinevusest varade ja kohustiste maksumuste vahel, nagu need on kajastatud ettevõtte finantsseisundi aruandes ja maksuhalduri arvestuses, ning kasutamata maksukahjumite ja maksukrediitide edasikandmisest.
Varad ja kohustised, mille realiseerimine või arveldamine ei mõjuta maksustatavat kasumit
29.10 Kui ettevõte eeldatavasti realiseerib vara või arveldab kohustise bilansilise maksumuse, ilma et see mõjutaks maksustatavat kasumit, siis sellise vara või kohustise puhul ei teki edasilükkunud tulumaksu. Seetõttu rakendatakse paragrahve 29.1129.17 ainult nende varade ja kohustiste
  
   131   132   133   134   135