Page 156 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 156

Mõnikord võib üksainus leping sisaldada mõlemat tüüpi: kontsessiooni saajal on finantsvara ulatuses, mil valitsus on andnud tingimusteta garantii avaliku sektori vara ehituse eest tasumise kohta; kontsessiooni saajal on immateriaalne vara ulatuses, mil kontsessiooni saajale tehtav makse sõltub sellest, kui suures ulatuses üldsus kasutab vara.
Arvestus – finantsvara mudel
34.14 Kontsessiooni saaja kajastab finantsvara ulatuses, mil tal on tingimusteta lepinguline õigus saada ehitusteenuste eest raha või muud finantsvara kontsessiooni andjalt või kontsessiooni andja korraldusel. Kontsessiooni saaja mõõdab finantsvara esmalt õiglases väärtuses. Finantsvara edasisel kajastamisel rakendatakse 11. peatükki „Lihtfinantsinstrumendid“ ja 12. peatükki „Muud finantsinstrumentide teemad“.
Arvestus – immateriaalse vara mudel
34.15 Kontsessiooni saaja kajastab immateriaalset vara ulatuses, mil ta saab õiguse (litsentsi) küsida tasu avaliku teenuse kasutajatelt. Kontsessiooni saaja mõõdab immateriaalset vara esmalt õiglases väärtuses. Immateriaalse vara edasisel kajastamisel rakendatakse 18. peatükki.
Tegevustulud
34.16 Teenuste kontsessiooni saaja kajastab, mõõdab ja avalikustab enda osutatud teenustest saadavat tulu kooskõlas 23. peatükiga „Tulu“.
   154   155   156   157   158